Regulamin Serwisu

OGÓLNE WARUNKI

(Ostatnia aktualizacja 28-06-2019)

Niniejsze warunki ogólne ("Ogólne warunki") określają ogólne warunki korzystania z usług biznes dla klienta I usług biznes do biznesu oferowana przez Salumeria Toscana w imieniu Taverna del Castello di Fontanelli Alessandro, numer VAT 06694310480, via castelfalfi castello 57, Montaione 50050 Florencja, oraz jej rozszerzenia dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnych (" Strona").

Przed rozpoczęciem przeglądania Witryny, a w każdym razie przed użyciem i rejestracją w sekcji Witryny, która oferuje usługi biznes dla klienta (ten "Platforma B2C") lub do sekcji Witryny, która oferuje usługi biznes do biznesu (ten "Platforma B2B") zachęcamy użytkowników do uważnego przeczytania niniejszych Ogólnych Warunków. Rozumie się, że Ogólne Warunki obejmują wszelkie uwagi, uwagi prawne, informacje lub zastrzeżenieopublikowanych w Witrynie w związku z usługami oferowanymi przez Spółkę oraz warunkami, do których odsyłają linki do tej strony.

Dostęp, nawigacja i korzystanie z Witryny oraz jej swobodnie dostępne zastosowania oznaczają wyraźną akceptację warunków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, które wymagają rejestracji w Witrynie lub jej Platformach, a zatem pociąga za sobą obowiązek ich przestrzegania.

Do korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Platformy wymagana jest rejestracja na Platformie oraz pełna akceptacja Ogólnych Warunków.

W przypadku, gdy nie zamierzasz zaakceptować w całości lub w części niniejszych Ogólnych Warunków lub jakiejkolwiek innej notatki, informacji prawnej, informacji lub zastrzeżenie opublikowanych na Stronie, zachęcamy do niekorzystania z Strony, jej Platform i usług.

1. DEFINICJE

Oprócz terminów zdefiniowanych w innych miejscach niniejszych Warunków Ogólnych, terminy wymienione poniżej będą miały znaczenie przypisane każdemu z nich:

  • "Kupujący„: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną na dowolnej Platformie, która kupuje za pośrednictwem Platform produkty udostępniane przez Sprzedających, w tym Kupujących B2C i Kupujących B2B;
  • "Kupujący B2C„: oznacza Kupujących zarejestrowanych na Platformie B2C, zgodnie z definicją w Ogólnych Warunkach B2C;
  • "Kupujący B2B„: oznacza Kupujących zarejestrowanych na Platformie B2B, zgodnie z definicją w Ogólnych Warunkach B2B;
  • "Platformy„: oznacza Platformę B2C i Platformę B2B;
  • "Toskańskie usługi delikatesowe ”: oznacza Usługi B2C i Usługi B2B oferowane za pośrednictwem Platform;
  • "Użytkownicy„: oznacza użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny, w tym kupujących i sprzedających;
  • "Zarejestrowani Użytkownicy„oznacza Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji na dowolnej z Platform;
  • "Sprzedawca„: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną na dowolnej z Platform, która zawodowo zajmuje się produkcją produktów rolno-spożywczych i która za pośrednictwem Platform udostępnia do zakupu produkty własne lub osób trzecich.

2. ZMIANY I UZUPEŁNIENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW

Spółka zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, aby modyfikować, uzupełniać i / lub anulowanie w całości lub w części, Salumeria Toscana Usługi, zasady te ogólne warunki, a każdy dodatkowy dokument do zaoferowania nowych produktów lub usług lub w celu dostosowania do potrzeb rynku lub przepisów prawnych i regulacyjnych. W takim przypadku zobowiązujemy się do powiadomienia Użytkowników o zmianach w umowie poprzez opublikowanie powiadomienia na Stronie głównej Serwisu lub, w zależności od przypadku, Platformy B2C lub Platformy B2B oraz aktualizacji Ogólnych Warunków.

Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania Ogólnych Warunków i wyraźnie zgadza się, że korzystanie przez niego z Platform, po ogłoszeniu zmiany, stanowi jednoznaczny przejaw ich akceptacji.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zamierza zaakceptować zmian wprowadzonych przez Firmę, będzie miał prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego Konta, postępując zgodnie z procedurą dostępną w jego osobistym obszarze Witryny lub pisząc e-mail na adres support@foodscovery.com z tematem „Likwidacja konta”.

3. REJESTRACJA

3.1. KONTO

Aby korzystać z Usług Salumeria Toscana, należy zarejestrować się odpowiednio na Platformie B2C lub Platformie B2B, a następnie utworzyć własne konto osobiste („Konto”) podanie niektórych danych osobowych, ze wskazaniem ważnego adresu e-mail i, ogólnie, postępując zgodnie z ilustrowaną od czasu do czasu procedurą rejestracji.

Wszystkie informacje podane w momencie składania wniosku o rejestrację będą zawarte w danych rejestracyjnych. Wszystkie dane rejestracyjne Użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane przez Spółkę zgodnie z zasadami poufności i bezpieczeństwa przewidzianymi przez prawo, jak wskazano w Polityka prywatnościspołeczeństwa.

Konto jest uważane za osobiste do celów sprzedaży i zakupu produktów za pośrednictwem Platform i dlatego nie może być używane w imieniu innych osób fizycznych lub prawnych, ani też nie można utworzyć wielu Kont dla tego samego Użytkownika.

Zarejestrowani Użytkownicy zobowiązują się do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas rejestracji w przypadku późniejszych zmian i zmian. Zarejestrowani Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, kompletność, dokładność i aktualizację takich informacji.

Firma zastrzega sobie również prawo do sprawdzania, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, Kont Użytkowników Zarejestrowanych na Platformach, a także prawdziwości podanych informacji, w przypadku gdy nie spełniają one wymagań określonych w punkcie 3.2 poniżej lub tam powód, aby wierzyć, że informacja przekazywana jest fałszywa. Niezależnie od powyższego Spółka nie gwarantuje w żaden sposób tożsamości Zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Platform.

3.2. WYMAGANIA

Do celów rejestracji Sprzedawca, który rejestruje się jako osoba prawna, musi być ustanowiony i upoważniony do działania w jednym z krajów wskazanych na odpowiedniej Platformie, z której zamierza korzystać.

W interesie Kupujących oraz w interesie Firmy oferowania wysokiej jakości usług, Firma starannie dobiera Sprzedających, którzy mogą rejestrować się na Platformach i oferować swoje produkty. Z tego powodu Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia wniosku rejestracyjnego od Sprzedających, którzy nie spełniają określonych kryteriów jakości i uczciwości produktów oraz przejrzystości handlowej.

3.3. POświadczenia ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i bezpieczeństwa swojego adresu e-mail i hasła („Referencje") wybrane podczas rejestracji na dowolnej Platformie Poświadczeń.

Zarejestrowany Użytkownik nie może przekazywać swoich Poświadczeń osobom trzecim (nieuprawnionym do korzystania z Konta).

W przypadku naruszenia Poświadczeń, Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas, pisząc na adres support@foodscovery.com, aby móc zawiesić Konto i uniknąć nieautoryzowanych transakcji. Zawieszenie Konta przez Spółkę wymaga minimum 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia.

W żadnym wypadku nie można Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty, wydatki lub szkody poniesione przez zarejestrowanego użytkownika za utratę swoich mandatów nie niezwłocznie przekazane lub poniesionych przez minimalny okres zawieszenia Konta przez Spółkę, o których mowa w poprzednim akapicie.

3.4. LIMITY KONTA

Korzystanie z Platform i ogólnie z Witryny może podlegać ograniczeniom, takim jak limity wolumenu transakcji lub limity zakupu niektórych produktów. Limity te są ustalane na podstawie wydajności i czynników ryzyka, w tym między innymi naszej oceny ryzyka związanego z Kontem Zarejestrowanego Użytkownika i jego lokalizacją.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, niniejszych Ogólnych Warunków, lub wytycznych, notatki, zastrzeżenia lub kolejnych ogłoszeń opublikowanych przez Spółkę w Serwisie przez zarejestrowanego użytkownika, Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, (i) usunąć lub zmodyfikować treść publikowanych przez zarejestrowanego użytkownika na platformach i / lub (ii) uniemożliwić dostęp do platformy, aby zawiesić lub, w przypadkach wymienionych w artykule 11 poniżej, usuń konto zarejestrowanego użytkownika.

3.5. NIELETNI

 

4. RECENZJE, KOMENTARZE I INNE TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

4.1. RECENZJE I KOMENTARZE

Po zakończeniu każdej sprzedaży Kupujący będzie miał prawo do wystawienia, w stosownych przypadkach, komentarza i oceny Sprzedającego, komentarza na temat zakupionych produktów powiązanych oraz ogólnie na temat zakupów. W tym celu każdy Kupujący zobowiązuje się nie publikować komentarze mające nielegalne, obscenicznych, obraźliwych, zastraszenia, zniesławiających treści lub naruszenie prywatności, praw własności intelektualnej lub w inny sposób obraźliwy dla Spółki i / lub osób trzecich lub propagandy politycznej, zachęta handlowa , wirusy, łańcuszki, masowe wiadomości e-mail lub inne formy spamowania. Ponadto Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wystawiania i publikowania komentarzy na Platformach dostępnych w sekcji „Biurko” – podsekcja „Moje komentarze” (dostępne po zalogowaniu, przy użyciu własnych danych uwierzytelniających) jako również w punkcie „Przegląd Regulaminu” .

Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania treści publikowanych z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.

4.2. TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W żadnym wypadku Użytkownik nie może posługiwać się fałszywym adresem e-mail, podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w żaden inny sposób kłamać co do pochodzenia zamieszczanych przez niego treści.

Użytkownik będzie jedynym i jedynym odpowiedzialnym za treści zamieszczane na Platformach, a także, poprzez akceptację niniejszych Ogólnych Warunków, oświadcza i gwarantuje

(1) posiadania własności lub w każdym przypadku pełnej dostępności wszystkich praw odnoszących się do publikowanych treści, w tym pełnego prawa do ich publikowania;

(2) że w dniu publikacji treści lub materiału:

(ten) treść i materiały są dokładne i odpowiednie;

(ii) wykorzystanie dostarczonych treści i materiałów nie narusza żadnych zasad i wytycznych Spółki; I

(iii) publikowane treści nie naruszają praw osób trzecich.

Jeżeli Użytkownik uważa, że treści, dowolnego rodzaju, opublikowany na żadnym z platformy lub używany w Salumeria Toscana Services zawiera zniesławiające oświadczenie lub że jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone w wyniku publikacji pewnych informacji na temat którejkolwiek z platform zapraszamy Użytkownikowi wysłać nam e-maila do salumeriatoscanadop@gmail.com wszystkich informacji niezbędnych do oceny sprawy i szybko wyeliminować ewentualną zawartość gdzie naruszenie poniesionych przez któregokolwiek z użytkowników lub osób trzecich.

Z wyjątkiem przypadków, gdy jakakolwiek odpowiedzialność wynika z niemożności usunięcia nielegalnych treści po otrzymaniu odpowiedniego raportu salumeriatoscanadop@gmail.com, że zobowiązuje się użytkownika do zwolnienia firmy z firmą od wszelkich działań prawnych podjętych przez osoby trzecie przeciwko Spółce pochodzące lub w inny sposób związane z treściami i materiałami dostarczonymi przez Użytkownika i opublikowanymi na którejkolwiek z Platform.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I PLATFORM

5.1. UŻYWANIE DOZWOLONE

W żadnym wypadku Użytkownik nie może działać jako dostawca usług płatniczych, pośrednik, agencja usługowa lub w inny sposób odsprzedawać usługi oferowane przez Spółkę w imieniu osób trzecich, na przykład poprzez obsługę, przetwarzanie i przekazywanie środków w imieniu osób trzecich.

Korzystając z Platform, Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, regulaminów oraz zasad etyki i dobrego korzystania z usług sieciowych. W szczególności zobowiązują się nie:

- naruszać obowiązujące prawo lub symulować negocjacje zakupowe i/lub prowadzić nieuczciwe postępowanie handlowe;

- rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub inne technologie mogące uszkodzić Stronę lub którąkolwiek z Platform lub jej Użytkowników;

- wykonywać działań, które mogłyby spowodować nieuzasadnione przeciążenie naszej infrastruktury technologicznej i które mogłyby zakłócać prawidłowe korzystanie z Platform przez innych Użytkowników;

- wysyłać łańcuszki lub propozycje dotyczące piramid; kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować lub rozpowszechniać treści publikowanych przez innych „producentów” bez ich wyraźnej zgody;

- obejścia środków przyjętych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Witryny i/lub Platform oraz korzystania z nich;

- powielać i/lub tworzyć Konta inne niż własne, czyniąc je płatnymi fikcyjnymi nazwami lub częściowo z danymi wspólnymi dla innych już zarejestrowanych użytkowników;

- co do zasady nie zakłócać, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, w jakikolwiek sposób Usług Salumeria Toscana lub korzystania z nich przez innych Użytkowników.

Bez uszczerbku dla postanowień niniejszego paragrafu, pod rygorem natychmiastowej likwidacji Konta i wynikającej z tego przerwy w świadczeniu Usług Salumeria Toscana:

- Zarejestrowany Użytkownik jako Sprzedawca zobowiązuje się nie kontaktować, bezpośrednio i/lub pośrednio, w jakikolwiek inny sposób niż Platformy, z zarejestrowanymi na nich Kupującymi;

- Zarejestrowany Użytkownik jako Kupujący zobowiązuje się nie kontaktować, bezpośrednio i/lub pośrednio, w jakikolwiek inny sposób niż Platformy, z zarejestrowanymi na nich Sprzedawcami.

 

5.2. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

Sprzedający zobowiązuje się do przekazywania Spółce informacji niezbędnych do korzystania z Usług Salumeria Toscana, zobowiązując się również do ich aktualizacji oraz gwarantując ich prawdziwość, kompletność i dokładność. W szczególności Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za produkty sprzedawane za pośrednictwem Platform oraz za informacje handlowe, które przekazuje Spółce w ramach odpowiednich komunikatów i publikacji na Platformach. W związku z tym Spółka nie może w żaden sposób zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niezgodną z prawem, nieprawidłową, fałszywą lub niedokładną treść informacji dostarczonych przez Sprzedającego, zobowiązując się Sprzedającego do zwolnienia Spółki z odpowiedzialności z tytułu wszelkich żądań w tym zakresie.

Sprzedający zobowiązuje się w zakresie treści swoich ofert do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasady dobrej wiary umownej i wolnej konkurencji.

Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłki produktów zgodnych z opublikowanymi na Platformach, na których jest zarejestrowany.

 

W celu bardziej skuteczne działania marketingowe Spółki oraz zwiększenia jego wielkości sprzedaży na platformach, Sprzedawca zobowiązuje się do wyrównania, przez cały czas trwania relacji ze Spółką, cena sprzedaży swoich produktów praktykowane we wszystkich transakcji zawartych poza Toskańska Platforma Salumeria w odpowiedniej cenie sprzedaży opublikowanej na tej ostatniej [1] .

Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie daje Spółce prawo do usunięcia Konta Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami pkt 11.3 poniżej. (Zawieszenie lub anulowanie Konta przez Firmę) ).

5.3 OŚWIADCZENIA I GWARANCJE SPRZEDAWCY

Sprzedawca oświadcza, że (i) posiada wszelkie uprawnienia do rejestracji na Platformie, korzystania z usług z tej samej oferty oraz ważnego zawierania umów kupna i sprzedaży produktów oraz ich wykonywania; (ii) posiada zezwolenie na stosowanie, publikować, wydawać powiązanych treści, marki, logo dla celów korzystania z Usług, (iii) posiadają licencje i zezwolenia niezbędne do dystrybucji, produkcji i handlu produktami sprzedawanymi jako ustalone przez obowiązującymi przepisami prawa oraz (iv) posiadać wszelkie certyfikaty niezbędne do eksportu do krajów Unii Europejskiej lub spoza UE wskazane w Formularzu Członkostwa lub zgłoszone następnie na piśmie. Jakiekolwiek szkodliwe skutki jakiegokolwiek rodzaju, które powinny wynikać z naruszenia zobowiązania gwarancyjnego zawartego w niniejszym punkcie, pozostaną w gestii Sprzedającego, z wyraźnym obowiązkiem ze strony tego ostatniego, aby zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie szkody, twierdzenie, twierdzenie, ze każdy kto przychodzi.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. PRAWA AUTORSKIE, BAZY DANYCH I PRAWA DO TREŚCI

Wszystkie treści obecne lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu i Platformy w formie tekstów, grafiki, loga, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, cyfrowe pliki do pobrania, danych i zbiorów programowych, list lub innych baz danych, są własnością Spółki lub jej dostawców treści i są chronione przez włoskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich, prawa przemysłowego i praw do baz danych.

Zabrania się systematycznego wydobywania i/lub ponownego wykorzystywania danych lub części treści publikowanych na Stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie do wydobywania danych, robotów lub podobnych urządzeń do pozyskiwania lub ekstrakcji (jednorazowo lub więcej), w celu ponownego wykorzystania jakiejkolwiek istotnej części Witryny bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. W żadnym wypadku Użytkownik nie będzie miał prawa do tworzenia i/lub publikowania własnej bazy danych, która odtwarza istotne części (np. ceny i wykazy produktów) Witryny bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

Zabrania się pobierania i ponownego wykorzystywania tekstów i materiałów fotograficznych wyprodukowanych przez Spółkę bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie treści autoryzowane i wykorzystywane przez użytkowników muszą wyraźnie wskazywać właściciela własności intelektualnej, a mianowicie sformułowanie „Salumeria Toscana”, i przekierować do jednej ze stron serwisu.

6.2. NAZWY MAREK

Materiały graficzne, logo, nagłówki stron, przyciski ikon, czcionki i znaki usługowe zawarte lub udostępnione za pośrednictwem Platform są znakami towarowymi lub znakami wyróżniającymi Spółki.

Znaki towarowe i znaki wyróżniające Firmy nie mogą być używane w odniesieniu do produktów lub usług, które nie należą do Firmy, w sposób powodujący zamieszanie wśród klientów lub w jakikolwiek sposób, który mógłby oczernić lub zdyskredytować Firmę.

Wszystkie inne znaki towarowe, które nie są własnością Firmy, które pojawiają się na Platformach, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą lub nie są powiązani, powiązani z Firmą i/lub przez nią sponsorowani.

6.3. LICENCJE

Prawa własności do treści, w tym tekstów, zdjęć i wszystkiego innego opublikowanego na Platformach przez użytkownika (" Zawartość") są własnością Zarejestrowanego Użytkownika, który przesłał je za pośrednictwem swojego Konta.

Po opublikowaniu Treści na Platformach, Zarejestrowany Użytkownik udziela Spółce bezterminowej, bezpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na używanie, powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim, udzielanie podlicencji, przeglądanie Treści również w odniesieniu do świadczenia Usług Salumeria Toscana, a także w kontekście dalszych usług i działań handlowych i/lub reklamowych prowadzonych przez Spółkę, w tym między innymi promocji i redystrybucji całości lub części Witryny lub którejkolwiek z platform w każdy utworzony i przez każdy kanał dystrybucji.

Niezależnie od powyższego i o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie ze Spółką, wszystkie zdjęcia, filmy i/lub inne materiały stworzone bezpośrednio przez Spółkę w celu stworzenia płyty. „wizytówka online” Zarejestrowanych Użytkowników oraz w każdym przypadku ich wykorzystanie do Usług Salumeria Toscana jest wyłączną własnością Spółki.

7. TYMCZASOWE PRZERWANIE USŁUG SALumeria Toscana 

Spółka zobowiązuje się zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić, że dostęp do Witryny, Platform i Usług Salumeria Toscana jest zapewniony bez przerw, a transmisja odbywa się bez błędów. Jednak ze względu na charakter Internetu nie można zagwarantować nieprzerwanego dostępu i braku błędów transmisji. Ponadto dostęp do Witryny lub poszczególnych Platform może być czasami zawieszony lub ograniczony w celu umożliwienia napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych działań lub usług. Takie przerwy będą, jeśli to możliwe, komunikowane na jednej Platformie.

W dowolnym momencie Spółka może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w Platformach i Usługach Salumeria Toscana, jeśli jest to konieczne ze względów technicznych lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

8. GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tworzone lub publikowane w witrynach stron trzecich, z którymi poszczególne Platformy mają łącze hipertekstowe („link”). Spółka nie kontroluje tych linków i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub ich wykorzystanie. Obecność linków na Platformach nie oznacza akceptacji przez Spółkę materiałów publikowanych na takich stronach ani jakiejkolwiek innej relacji pomiędzy Spółką a jej zarządcami. Użytkownik, który decyduje się na odwiedzenie strony internetowej połączonej z poszczególnymi Platformami lub w każdym przypadku z Witryną, robi to na własne ryzyko, biorąc na siebie ciężar podjęcia wszelkich niezbędnych środków przeciwko wirusom lub innym złośliwemu oprogramowaniu.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z ich systemu komputerowego w wyniku korzystania z Witryny i Platform.

Użytkownicy korzystający z Platform przyjmują do wiadomości i akceptują, że Spółka nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do (i) tożsamości, zdolności prawnej, powagi celu lub innych cech Zarejestrowanych Użytkowników, (ii) jakości, zgodności z prawem i bezpieczeństwa produktów opublikowanych na Platformach, a także (iii) prawdziwości i dokładności opisów dostarczonych przez Zarejestrowanych Użytkowników w odniesieniu do nich samych oraz do wszelkich produktów, które mogą promować za pośrednictwem Platform.

Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za (ten) straty, które nie są konsekwencją naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków za jakąkolwiek utratę możliwości biznesowych (w tym utracone zyski, przychody, umowy, domniemane oszczędności, dane, wartość firmy lub niepotrzebnie poniesione wydatki), (iii)wszelkie inne straty pośrednie lub wtórne, przewidywalne lub nie do przewidzenia przez Użytkownika w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług Salumeria Toscana. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, jeśli opóźnienie lub niewykonanie wynika z nieprzewidywalnych okoliczności lub z powodu siły wyższej.

Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe usługi spowodowane przez partnerów przewozowych.

Żadne żądanie odszkodowania dotyczące dostarczonych produktów, ich niedostarczenia lub z innych powodów nie będzie mogło przekroczyć kwoty ceny zakupu produktów, które spowodowały żądanie odszkodowania.

9. ODSZKODOWANIE

W przypadku (i) naruszenia obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków Ogólnych (ii) naruszenie oświadczeń i gwarancji udzielonych przez Użytkownika i przewidzianych w OWU lub w odrębnej umowie podpisanej z firmą, Użytkownik będzie zobowiązany do zabezpieczenia i zabezpieczenia Firmy przed wszelkimi kosztami, stratami, szkodami, odpowiedzialnością lub wydatkami (w tym, na przykład, opłatami prawnymi) wynikającymi ze sporów, działań prawnych, ocen, dochodzeń, dochodzeń lub innych postępowań promowanych przez jakiekolwiek podmiotem wobec Spółki w związku z którymkolwiek z ww. naruszeń.

10. POUFNOŚĆ

Do dnia usunięcia konta Sprzedawcy z Platformy oraz przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych (nie będących własnością publiczną) dotyczących funkcjonowania Platformy i związanych usług. oferowanych. Rozumie się również, że w przypadku naruszenia zobowiązań do zachowania poufności przewidzianych w niniejszym artykule, Spółka będzie miała prawo do rozwiązania Umowy.

11. OKRES I ROZWIĄZANIE

W stosunku do Zarejestrowanych Użytkowników Ogólne Warunki obowiązują do dnia likwidacji Konta.

11.1. ANULOWANIE KONTA

Kupujący może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta za pomocą pisemnej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salumeriatoscanado@gmail.com z tematem „Rezygnacja z Konta”.

Sprzedający mogą zażądać usunięcia Konta z 1 miesięcznym wyprzedzeniem w drodze pisemnej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salumeriatoscanadop@gmail.com z tematem „Rezygnacja z Konta”.

11.2. ZAWIESZENIE LUB USUNIĘCIE KONTA PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka ma również prawo zawiesić i/lub przerwać świadczenie Usług Salumeria Toscana dla Zarejestrowanego Użytkownika oraz uniemożliwić dostęp do Konta (w tym np. sum na Koncie) w następujących przypadkach:

(ten). Zarejestrowany Użytkownik podał fałszywe, niekompletne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje (w tym między innymi wszelkie dane rejestracyjne) lub dopuścił się nieuczciwych lub nielegalnych działań;

(ii). wykryto lub zgłoszono nieautoryzowane lub nieuczciwe użycie Konta powiązanego z Zarejestrowanym Użytkownikiem lub odpowiednich danych dotyczących płatności;

(iii). Zarejestrowany Użytkownik ma profil wysokiego ryzyka;

(iv) . w przypadku naruszenia obowiązków przewidzianych odpowiednio dla użytkowników w poniższych Artykułach 4 (Recenzje, komentarze i inne treści dostarczone przez Użytkownika), 5 (Warunki korzystania z Witryny i Platform), 6 ( Własność intelektualna).

W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków przewidzianych w niniejszym artykule, Spółka poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika o zawieszeniu odpowiedniego Konta i przyczynach takiego zawieszenia, o ile to możliwe, przed jego wystąpieniem lub najpóźniej tuż po nim, z wyjątkiem przypadków, w których taka komunikacja mogła naruszyć środków bezpieczeństwa lub jest zakazane przez obowiązujące prawo.

Firma ponownie aktywuje Konto Użytkownika tylko wtedy, gdy Zarejestrowany Użytkownik naprawi domniemane naruszenia w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty otrzymania powiadomienia o zawieszeniu. W przeciwnym razie Spółka przystąpi do likwidacji Konta Zarejestrowanego Użytkownika i wystosuje pisemną informację do Użytkownika, przy czym zastosowanie będą miały postanowienia poniższego paragrafu 11.4.

Wszelkie prośby o reaktywację Konta należy składać pocztą elektroniczną na adres salumeriatoscanadop@gmail.com z tematem „Reaktywacja Konta”.

Niezależnie od powyższego, jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie będzie korzystał z Usług Salumeria Toscana przez okres co najmniej 24 (dwudziestu czterech) kolejnych miesięcy, Spółka, po wysłaniu zawiadomienia drogą mailową, usunie Konto powiązane z tym Zarejestrowanym Użytkownikiem.

W każdym przypadku Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich inicjatyw sądowych, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, w celu ochrony własnych praw i interesów oraz praw osób trzecich.

12. USKARŻANIE SIĘ

W ciągu 8 (ośmiu) dni od otrzymania produktów Kupujący B2C ma prawo skorzystać z usługi reklamacyjnej oferowanej przez Spółkę, zgłaszania wszelkich wad otrzymanych produktów i wszczęcia związanej z tym procedury reklamacyjnej lub zwrotu pieniędzy. W tym celu Kupujący B2C musi postępować zgodnie z procedurami wskazanymi w „ Wsparcie Platformy B2C, przy czym rozumie się, że w przeciwnym razie reklamacje i wnioski o zwrot pieniędzy nie będą prawidłowo obsługiwane przez zespół odpowiedzialny za Spółkę.

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

a) Przypadki wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. d) i e) dekretu ustawodawczego z dnia 6 września 2005 r., n. 206 (Kodeks Konsumencki) („Kodeks Konsumencki”), prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w odniesieniu do:
a) towary zakupione przez Kupującego B2C, który nie jest „konsumentem” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. (a) Kodeksu Konsumenckiego i/lub żąda wystawienia faktury;
b) aktywa, które prawdopodobnie ulegną pogorszeniu lub szybko wygasną;
c) zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, a które zostały otwarte po dostarczeniu.
Bez uszczerbku dla postanowień ustępu poprzedniego (Reklamacje), w odniesieniu do wymienionych powyżej przypadków wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący B2C w szczególności jest informowany i akceptuje, że produkty „ryzykują pogorszeniem się lub szybkim wygaśnięciem” obejmuje wszystkie produkty żywnościowe, jak cechy i zalety tego typu produktów są niezobowiązująca również wskutek niewłaściwego przechowywania. Dlatego też ze względu na higienę i ochronę Użytkowników prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w przypadku produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy B2C, które można zwrócić Sprzedającemu w stanie nienaruszonym w odpowiedniej plombie i wprowadzić z powrotem do obrotu bez narażania zdrowia. konsumentów.

Wszelkie prawa do odstąpienia na rzecz Nabywcy dotyczące zakupów Świeżego Mięsa należy uznać za wykluczone, a to dlatego, że niniejsza umowa dotyczy sprzedaży towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych. Podobnie charakter produktów (świeże mięso) przesądza, że nie można ich zwrócić, ponieważ spowodowałoby to ich nieodwracalne zepsucie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie produktów z powodu siły wyższej lub nieprzewidywalnych okoliczności, które mogą wystąpić na dowolnym etapie produkcji, przetwarzania i wysyłki.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby ani osoby trzeciej za szkody, straty i koszty poniesione na skutek niewykonania umowy z przyczyn wymienionych powyżej, gdyż kupującemu przysługuje wyłącznie zwrot zapłaconej ceny.

Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wystawienia błędnych dokumentów podatkowych z powodu błędów w danych podanych przez Kupującego, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wstawienie.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konserwację produktu, jeśli nie zostanie on wycofany z magazynu w wyznaczonym terminie.

 

b. Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy
Kupujący B2C będzie miał prawo do skorzystania z prawa odstąpienia, zgodnie z art. 52 i SS. Kodeksu Konsumenckiego w odniesieniu do określonych produktów, innych niż wymienione w poprzednim punkcie (a), pod warunkiem, że po dostarczeniu nie zostały one otwarte lub ich plomby nie zostały zmienione.

W przypadkach, w których dozwolone jest skorzystanie z prawa odstąpienia, Kupujący B2C ma prawo odstąpić od umowy kupna ze Sprzedającym bez podania przyczyny, bez konieczności składania wyjaśnień i bez żadnych kar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, B2C Kupujący musi przesłać Spółce w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktów objętych zamówieniem, pisemnego powiadomienia przez e-mail na adres e-mail z support@foodscovery.com w temacie „Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy”, wyraźnie oświadczając wolę odstąpienia i podając następujące informacje dodatkowe:
ten. numer i data zamówienia;
ii. data dostawy zamówienia;
iii. nazwa i adres Kupującego B2C;
iv. wskazanie adresu e-mail i numeru telefonu Kupującego B2C;
v. kod artykułu lub artykułów, w odniesieniu do których ma być wykonane prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy zakupionego produktu w całości; w związku z tym, jeśli produkt składa się z kilku składników lub części, prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonane tylko w odniesieniu do części zakupionego produktu.

Po otrzymaniu komunikatu w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Spółka będzie otworzyć plik za zarządzanie zwrotu i powiadomić sprzedawcę o skorzystaniu z tego prawa, które muszą niezwłocznie zorganizować do zbierania produktów, które podlegają jego na własny koszt, wyznaczając konkretnego kuriera lub, w przypadku uzgodnienia z Firmą, któregokolwiek z Partnerów Spedycyjnych. Spółka następnie przekaże Kupującemu B2C instrukcje dotyczące sposobu zwrotu produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, który musi interweniować nie później niż 14 dni od daty powiadomienia Spółki o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy pełna kwota zwracanych produktów zostanie zwrócona Kupującemu B2C w terminie 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Kupującego B2C o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, bez uszczerbku dla prawa Spółki do zawieszenia wypłaty refundacji do momentu faktycznego otrzymania produktów.

Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Kupujący B2C

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W żadnym wypadku nieskorzystanie przez Spółkę ze swojego prawa do działania przeciwko Użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków, nie stanowi żadnej formy zrzeczenia się praw Spółki, w tym praw do działania.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, warunek ten w żadnym wypadku nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

15. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Wszelka komunikacja przewidziana i/lub dozwolona na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków będzie przekazywana elektronicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez publikowanie powiadomień i komunikatów na Stronie i/lub Platformie, na której zarejestrowany jest Użytkownik Zarejestrowany.

Użytkownicy wyraźnie potwierdzają i akceptują, że powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które przekazujemy w formie elektronicznej, spełniają wymóg formy pisemnej, zgodnie z prawem.

16. NASZE KONTAKTY

Delikatesy toskańskie  
Siedziba: Via Castelfalfi Castello 57, Montaione 50050 Florencja (Włochy)
NIP 06694310480

17. WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki są regulowane i muszą być interpretowane zgodnie z prawem włoskim.

Bez uszczerbku dla przypadku, w którym zastosowanie ma prawodawstwo przewidziane w dekrecie ustawodawczym 206/2005, w przypadku sporów dotyczących interpretacji i stosowania lub naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych, spory względne zostaną przekazane do Sądu we Florencji gdzie Spółka ma swoją siedzibę.

Na podstawie i do celów artykułów. 1341 i 1342 oraz ss. c.c., Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał, a zatem wyraźnie akceptuje Artykuł 2 (Zmiany i uzupełnienia Warunków Ogólnych), 3.3 (Poświadczenia zarejestrowanych użytkowników), 3.4 (Limity konta), 4 (Recenzje, komentarze i inne treści dostarczone przez Użytkownika), 5 ( Warunki korzystania z Witryny i Platform), 5.2 (Obowiązki Sprzedawcy), 5.3 (Oświadczenia i gwarancje sprzedającego), 6 (Własność intelektualna), 8 ( Ograniczenie odpowiedzialności), 9 (Wynagradzać), 10 (Poufność), 11 (Termin i wypowiedzenie), 11.2 ( Zawieszenie lub anulowanie konta przez Firmę), 13 (Komunikacja elektroniczna) i 17 ( Obowiązujące prawo i właściwy sąd).[1] Dla jasności precyzuje się, że „cena sprzedaży opublikowana na platformie Salumeria Toscana” oznacza ostateczną cenę sprzedaży, obejmującą stosowne koszty transakcji, w tym należną Spółce opłatę za zarządzanie.