Wysyłka

Użyj tego tekstu, aby jak najbardziej szczegółowo odpowiedzieć na pytania swoich klientów.

Użyj tego tekstu, aby jak najbardziej szczegółowo odpowiedzieć na pytania swoich klientów.

Zwroty

a) Przypadki wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. d) i e) dekretu ustawodawczego z dnia 6 września 2005 r., n. 206 (Kodeks Konsumencki) („Kodeks Konsumencki”), prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w odniesieniu do:
a) towary zakupione przez Kupującego B2C, który nie jest „konsumentem” zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. (a) Kodeksu Konsumenckiego i/lub żąda wystawienia faktury;
b) aktywa, które mogą ulec pogorszeniu lub szybkiemu wygaśnięciu;
c) zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, a które zostały otwarte po dostarczeniu.
Bez uszczerbku dla postanowień ustępu poprzedniego (Reklamacje), w odniesieniu do wymienionych powyżej przypadków wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący B2C w szczególności jest informowany i akceptuje, że produkty „ryzykują pogorszeniem się lub szybkim wygaśnięciem” obejmuje wszystkie produkty żywnościowe, jak cechy i zalety tego typu produktów są niezobowiązująca również wskutek niewłaściwego przechowywania. Dlatego ze względów higienicznych oraz w celu ochrony Użytkowników prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w przypadku produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy B2C, które można zwrócić Sprzedającemu w stanie nienaruszonym z odpowiednią pieczęcią i wprowadzić z powrotem do obrotu bez narażania zdrowie konsumentów.

Wszelkie prawa do odstąpienia na rzecz Kupującego w przypadku zakupu Świeżego Mięsa należy uznać za wykluczone, a to dlatego, że niniejsza umowa dotyczy sprzedaży towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych. Podobnie charakter produktów (świeże mięso) przesądza o tym, że nie mogą one zostać zwrócone, ponieważ spowodowałoby to ich nieodwracalne zepsucie.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie produktów spowodowane siłą wyższą lub nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą wystąpić na dowolnym etapie produkcji, przetwarzania i wysyłki.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby ani osoby trzeciej za szkody, straty i koszty poniesione na skutek niewykonania umowy z przyczyn wymienionych powyżej, gdyż kupującemu przysługuje wyłącznie zwrot zapłaconej ceny.

Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wystawienia błędnych dokumentów podatkowych z powodu błędów w danych podanych przez Kupującego, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wstawienie.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konserwację produktu, jeśli nie zostanie on wycofany z magazynu w wyznaczonym terminie.

 

Użyj tego tekstu, aby jak najbardziej szczegółowo odpowiedzieć na pytania swoich klientów.

Mięso jest wysyłane w specjalnych izotermicznych skrzyniach, po zapakowaniu próżniowym i za pomocą lodu syntetycznego, z ekspresową dostawą 24 godziny na żądanie.