Polityka zwrotów i zwrotów

a) Przypadki wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. d) i e) dekretu ustawodawczego z dnia 6 września 2005 r., n. 206 (Kodeks Konsumencki) („Kodeks Konsumencki”), prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w odniesieniu do:
a) towary zakupione przez Kupującego B2C, który nie jest „konsumentem” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. (a) Kodeksu Konsumenckiego i/lub żąda wystawienia faktury;
b) aktywa, które prawdopodobnie ulegną pogorszeniu lub szybko wygasną;
c) zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, a które zostały otwarte po dostarczeniu.
Bez uszczerbku dla postanowień ustępu poprzedniego (Reklamacje), w odniesieniu do wymienionych powyżej przypadków wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący B2C w szczególności jest informowany i akceptuje, że produkty „ryzykują pogorszeniem się lub szybkim wygaśnięciem” obejmuje wszystkie produkty żywnościowe, jak cechy i zalety tego typu produktów są niezobowiązująca również wskutek niewłaściwego przechowywania. Dlatego też ze względu na higienę i ochronę Użytkowników prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w przypadku produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy B2C, które można zwrócić Sprzedającemu w stanie nienaruszonym w odpowiedniej plombie i wprowadzić z powrotem do obrotu bez narażania zdrowia. konsumentów.

b. Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy
Kupujący B2C będzie miał prawo do skorzystania z prawa odstąpienia, zgodnie z art. 52 i SS. Kodeksu Konsumenckiego w odniesieniu do określonych produktów, innych niż wymienione w poprzednim punkcie (a), pod warunkiem, że po dostarczeniu nie zostały one otwarte lub ich plomby nie zostały zmienione.

W przypadkach, w których dozwolone jest skorzystanie z prawa odstąpienia, Kupujący B2C ma prawo odstąpić od umowy kupna ze Sprzedającym bez podania przyczyny, bez konieczności składania wyjaśnień i bez żadnych kar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, B2C Kupujący musi przesłać Spółce w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktów objętych zamówieniem, pisemnego powiadomienia przez e-mail na adres e-mail z support@foodscovery.com w temacie „Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy”, wyraźnie oświadczając wolę odstąpienia i podając następujące informacje dodatkowe:
ten. numer i data zamówienia;
ii. data dostawy zamówienia;
iii. nazwa i adres Kupującego B2C;
iv. wskazanie adresu e-mail i numeru telefonu Kupującego B2C;
v. kod artykułu lub artykułów, w odniesieniu do których ma być wykonane prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy zakupionego produktu w całości; w związku z tym, jeśli produkt składa się z kilku składników lub części, prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonane tylko w odniesieniu do części zakupionego produktu.

Po otrzymaniu komunikatu w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Spółka będzie otworzyć plik za zarządzanie zwrotu i powiadomić sprzedawcę o skorzystaniu z tego prawa, które muszą niezwłocznie zorganizować do zbierania produktów, które podlegają jego na własny koszt, wyznaczając konkretnego kuriera lub, w przypadku uzgodnienia z Firmą, któregokolwiek z Partnerów Spedycyjnych. Spółka następnie przekaże Kupującemu B2C instrukcje dotyczące sposobu zwrotu produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, który musi interweniować nie później niż 14 dni od daty powiadomienia Spółki o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy pełna kwota zwracanych produktów zostanie zwrócona Kupującemu B2C w terminie 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Kupującego B2C o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, bez uszczerbku dla prawa Spółki do zawieszenia wypłaty refundacji do momentu faktycznego otrzymania produktów.

Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Kupujący B2C