Retour- en restitutiebeleid

a) Gevallen van uitsluiting van het herroepingsrecht
Op grond van art. 59, lid 1, lett. d) en e) van wetsbesluit 6 september 2005, n. 206 (Consumentencode) (de "Consumentencode"), is het herroepingsrecht uitgesloten met betrekking tot:
a) goederen gekocht door een B2C-koper die geen "consument" is op grond van artikel 3, lid 1, letter (a) van de Consumentenwet en/of die een factuur aanvraagt;
b) activa die waarschijnlijk snel zullen verslechteren of vervallen;
c) verzegelde goederen die om hygiënische redenen of in verband met gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd en die na levering zijn geopend.
Onverminderd het bepaalde in de vorige paragraaf (Klachten), met verwijzing naar de hierboven vermelde gevallen van uitsluiting van het herroepingsrecht, wordt in het bijzonder de B2C-koper geïnformeerd en aanvaardt hij dat de producten "risico bederven of snel verouderen" omvat alle voedingsproducten, zoals de kenmerken en kwaliteiten van dit soort producten zijn onderhevig aan verandering ook als gevolg van verkeerde opslag. Daarom is het herroepingsrecht om redenen van hygiëne en bescherming van de gebruikers alleen van toepassing op producten die via het B2C-platform zijn gekocht en die zonder gevaar voor de gezondheid aan de verkoper kunnen worden geretourneerd, intact in de respectieve verzegeling en weer op de markt kunnen worden gebracht. van consumenten.

B. Uitoefening van het herroepingsrecht
De B2C-koper heeft het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen op grond van art. 52 en ss. van de Consumentencode met betrekking tot specifieke producten, anders dan die vermeld in de vorige paragraaf (a), op voorwaarde dat deze, na levering, niet zijn geopend of waarvan de zegels zijn gewijzigd.

In gevallen waarin de uitoefening van het herroepingsrecht is toegestaan, heeft de B2C-koper het recht om de koopovereenkomst met de verkoper om welke reden dan ook te herroepen, zonder uitleg en zonder boete.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de B2C Koper de Vennootschap te sturen, binnen 14 dagen na de datum van levering van de onder de bestelling, een schriftelijke mededeling via e-mail naar het volgende e-mailadres support@foodscovery.com met producten het onderwerp "Uitoefening van het herroepingsrecht", waarin uitdrukkelijk hun wil tot herroeping wordt verklaard en de volgende aanvullende informatie wordt verstrekt:
de. inkoopordernummer en datum;
ii. leveringsdatum van de inkooporder;
iii. de naam en het adres van de B2C Koper;
NS. de opgave van een e-mail en telefoonnummer van de B2C Koper;
v. code van het artikel of van de artikelen waarvoor het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend.

Het herroepingsrecht geldt voor het gekochte product in zijn geheel; daarom, als het product uit meerdere componenten of onderdelen bestaat, kan het herroepingsrecht niet slechts op een deel van het gekochte product worden uitgeoefend.

Na ontvangst van de mededeling aan het herroepingsrecht, zal de vennootschap een bestand te openen voor het beheer van het rendement en kennis van de verkoper van de uitoefening van dit recht, die onmiddellijk moeten zorg dragen voor de inzameling van de producten die onderworpen zijn aan de op eigen kosten, door een specifieke koerier aan te wijzen of, indien overeengekomen met het Bedrijf, een van de Verzendpartners. Het bedrijf zal vervolgens aan de B2C-koper de instructies meedelen voor het retourneren van de door de verkoper verstrekte producten, die uiterlijk 14 dagen vanaf de datum van mededeling van de uitoefening van het herroepingsrecht aan het bedrijf moet ingrijpen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het volledige bedrag van de geretourneerde producten worden terugbetaald aan de B2C-koper binnen 14 dagen vanaf de dag waarop het bedrijf op de hoogte is gesteld van de beslissing van de B2C-koper om het herroepingsrecht uit te oefenen, onverminderd het recht van de Vennootschap om de betaling van de restitutie op te schorten tot de daadwerkelijke ontvangst van de producten.

De terugbetaling zal worden gedaan met dezelfde betalingsmethode die door de B2C-koper wordt gebruikt