Smluvní podmínky služby

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

(Poslední aktualizace 28.06.2019)

Tyto všeobecné podmínky („Všeobecné podmínky") definují všeobecné podmínky používání služeb podnik ke spotřebiteli a služeb business to business nabízí Salumeria Toscana jménem Taverna del Castello di Fontanelli Alessandro, DIČ 06694310480, prostřednictvím castelfalfi castello 57, Montaione 50050 Florence,  a její rozšíření přístupná prostřednictvím mobilních aplikací („ místo").

Před zahájením procházení webu a v každém případě před použitím a registrací v části webu, která nabízí služby podnik ke spotřebiteli („B2C platforma") nebo do části webu, která nabízí služby business to business („B2B platforma") vyzýváme uživatele, aby si pozorně přečetli tyto Všeobecné podmínky. Rozumí se, že Všeobecné podmínky zahrnují jakoukoli poznámku, právní, informační nebo vyloučení odpovědnostizveřejněné na Stránce týkající se služeb nabízených Společností, jakož i podmínek, na které se odkazuje prostřednictvím odkazů na této stránce.

Přístup, procházení a používání stránek a jejich volně přístupné způsoby použití představují výslovný souhlas s podmínkami stanovenými v těchto všeobecných podmínkách, které vyžadují registraci na stránce nebo jejích platformách, a proto s sebou nese povinnost je dodržovat.

Pro využívání všech služeb nabízených Společností prostřednictvím Platformy je nutná registrace na Platformě a také plný souhlas se Všeobecnými podmínkami.

V případě, že nemáte v úmyslu přijmout tyto Všeobecné podmínky zcela nebo zčásti, nebo jakoukoli jinou poznámku, právní upozornění, informace popř. vyloučení odpovědnosti zveřejněné na Stránkách, vyzýváme vás, abyste Stránku, její platformy a služby nepoužívali.

1. DEFINICE

Kromě pojmů definovaných jinde v těchto Všeobecných podmínkách budou mít níže uvedené výrazy význam přiřazený každému z nich:

  • "Kupující„: znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu registrovanou na kterékoli z platforem, která prostřednictvím platforem nakupuje produkty zpřístupněné prodejci, včetně kupujících B2C a kupujících B2B;
  • "B2C kupující": znamená kupující registrované na platformě B2C, jak je definováno ve všeobecných podmínkách B2C;
  • "B2B kupující": znamená kupující registrované na platformě B2B, jak je definováno ve všeobecných podmínkách B2B;
  • "Platformy": znamená platformu B2C a platformu B2B;
  • "Služby toskánských lahůdek ": znamená služby B2C a služby B2B nabízené prostřednictvím platforem;
  • "Uživatelé": znamená uživatele, kteří přistupují na stránky, včetně kupujících a prodávajících;
  • "Registrovaní uživatelé“ znamená uživatele, kteří dokončili registraci na kterékoli z platforem;
  • "Prodavač": znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu registrovanou na kterékoli z platforem, která profesionálně provádí výrobu zemědělsko-potravinářských produktů a která prostřednictvím platforem zpřístupňuje produkty vlastní nebo cizí výroby ke koupi.

2. VARIANTY A INTEGRACE DO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit, integrovat a/nebo zrušit, zcela nebo částečně, Služby Salumeria Toscana, zásady, tyto Všeobecné podmínky a jakýkoli doprovodný dokument za účelem nabízení nových produktů nebo služeb nebo přizpůsobit potřebám trhu nebo právním a regulačním ustanovením. V tomto případě se zavazujeme informovat Uživatele o smluvních změnách zveřejněním oznámení na Domovské stránce Stránek nebo v závislosti na případu na Platformě B2C nebo Platformě B2B a aktualizovat Všeobecné podmínky.

Uživatel se zavazuje pravidelně kontrolovat Všeobecné podmínky a výslovně souhlasí s tím, že jeho používání platforem po sdělení změny představuje jednoznačný projev souhlasu s nimi.

Pokud uživatel nehodlá přijmout změny provedené Společností, bude mít právo kdykoli požádat o zrušení svého Účtu podle postupu dostupného v jeho osobní části webu nebo zasláním e-mailu na adresu support@foodscovery.com s předmětem "Zrušení účtu" .

3. REGISTRACE

3.1. ÚČET

Pro používání služeb Salumeria Toscana  je nutné se zaregistrovat na platformě B2C nebo na platformě B2B a poté si vytvořit svůj vlastní osobní účet („Účet") poskytnutím některých osobních údajů, uvedením platné e-mailové adresy a obecně postupem registrace, který je čas od času znázorněn.

Všechny údaje uvedené při žádosti o registraci budou zahrnuty do registračních údajů. Veškeré registrační údaje uživatele budou společností zpracovávány a používány v souladu s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti vyžadovanými zákonem, jak je uvedeno v Zásady ochrany osobních údajůspolečnosti.

Účet je považován za osobní pro účely prodeje a nákupu produktů prostřednictvím platforem a nelze jej proto používat jménem jiných fyzických nebo právnických osob, ani nelze vytvořit více účtů pro stejného uživatele.

Registrovaní uživatelé se zavazují v případě pozdějších úprav a variací neprodleně aktualizovat údaje poskytnuté při registraci. Za pravdivost, úplnost, přesnost a aktualizaci těchto informací ponesou výhradní odpovědnost registrovaní uživatelé.

Společnost si také vyhrazuje právo přímo nebo prostřednictvím třetích stran ověřovat účty uživatelů registrovaných na platformách, jakož i pravdivost poskytnutých informací, pokud nesplňují požadavky stanovené v odstavci 3.2 níže nebo pokud existuje důvod se domnívat, že sdělené informace jsou nepravdivé. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, Společnost žádným způsobem nezaručuje identitu Registrovaných uživatelů, kteří Platformy využívají.

3.2. POŽADAVKY

Pro účely registrace musí být prodávající, který se registruje jako právnická osoba, usazen a oprávněn působit v jedné ze zemí uvedených na příslušné platformě, kterou hodlá využívat.

V zájmu Kupujících a v zájmu Společnosti nabízet vysoce kvalitní služby Společnost pečlivě vybírá Prodejce, kteří se mohou registrovat na Platformy a nabízet své produkty. Z tohoto důvodu si Společnost vyhrazuje právo dle vlastního uvážení nepřijmout žádost o registraci od Prodejců, kteří nerespektují určitá kritéria kvality produktů a obchodní poctivosti a transparentnosti.

3.3. PRŮKAZ REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ

Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost a bezpečnost své e-mailové adresy a hesla (dále jen „Pověření"), zvolená při registraci na kterékoli z platforem pověření.

Registrovaný uživatel nemůže sdělovat své Pověření třetím osobám (které nejsou oprávněny Účet používat).

V případě kompromitace Pověřovacích údajů je Registrovaný uživatel povinen nás neprodleně informovat písemně na adresu support@foodscovery.com, abychom mohli pozastavit Účet a vyhnout se neoprávněným transakcím. Pozastavení účtu Společností vyžaduje minimálně dobu 1 pracovního dne od data obdržení sdělení.

Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za náklady, výdaje nebo škody vzniklé Registrovanému uživateli v důsledku ztráty jeho Pověřovacích údajů, které nebyly neprodleně sděleny nebo vznikly během minimální doby pozastavení Účtu Společností uvedené v předchozím odstavci. .

3.4. LIMITY ÚČTU

Používání platforem a stránek obecně může podléhat omezením, jako jsou limity týkající se objemu transakcí nebo limity na nákup určitých produktů. Tyto limity jsou stanoveny na základě výkonu a rizikových faktorů, včetně, bez omezení, našeho posouzení rizik spojených s účtem a umístěním vašeho registrovaného uživatele.

V případě porušení platných právních ustanovení, těchto Všeobecných podmínek nebo pokynů, poznámek, vyloučení odpovědnosti nebo jiných oznámení zveřejněných Společností na Stránkách Registrovaným uživatelem si Společnost vyhrazuje právo dle vlastního uvážení (i) odstranit nebo upravit obsah publikovaný Registrovaným uživatelem na Platformách a/nebo (ii) zabránit přístupu na Platformy, pozastavit nebo v případech uvedených v článku 11 níže zrušit Účet Registrovaného uživatele.

3.5. NEZLETILÉ

 

4. RECENZE, KOMENTÁŘE A DALŠÍ OBSAH POSKYTOVANÝ UŽIVATELEM

4.1. RECENZE A KOMENTÁŘE

Po dokončení každého prodeje budou mít Kupující právo vydat případně komentář a hodnocení Prodávajícího, komentář k příslušným zakoupeným produktům a obecně ke zkušenosti s nákupem. Za tímto účelem se každý Kupující zavazuje nezveřejňovat komentáře s nezákonným, obscénním, urážlivým, zastrašujícím, hanlivým obsahem nebo v rozporu s ochranou soukromí, právy duševního vlastnictví nebo jakýmkoli jiným způsobem urážejícím Společnost a/nebo třetí strany nebo politickou propagandu, komerční nabídky, viry, řetězové dopisy, hromadné rozesílání e-mailů nebo jakákoli jiná forma spamu. Kupující se dále zavazuje dodržovat pravidla pro vydávání a zveřejňování komentářů na platformách dostupných v sekci „Desktop“ – podsekce „Moje komentáře“ (do které se lze dostat po přihlášení, pomocí svých přihlašovacích údajů) a v sekci "Recenzní řád" .

Společnost si vyhrazuje právo odstranit nebo upravit obsah zveřejněný v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami nebo platnou legislativou.

4.2. OBSAH DODÁVANÝ UŽIVATELEM

Uživatel nesmí za žádných okolností používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak lhát o původu obsahu nahraného uživatelem.

Uživatel ponese výhradní odpovědnost za obsah nahraný na Platformy, stejně jako po přijetí těchto Všeobecných podmínek prohlašuje a zaručuje

(1) vlastnit nebo mít v každém případě plnou dostupnost všech práv souvisejících se zveřejněným obsahem, včetně plného práva na jejich zveřejnění;

(2) že k datu zveřejnění obsahu nebo materiálu:

(i) obsah a materiál jsou přesné a relevantní;

(ii) použití poskytnutého obsahu a materiálů neporušuje žádnou ze zásad a směrnic společnosti; A

(iii) zveřejněný obsah neporušuje práva třetích osob.

Pokud se Uživatel domnívá, že obsah jakéhokoli druhu zveřejněný na kterékoli z platforem nebo používaný jako součást Služeb Salumeria Toscana obsahuje pomlouvačné prohlášení nebo že bylo porušeno jedno z jeho práv duševního vlastnictví po zveřejnění určitých informací na jakékoli platforem, vyzýváme uživatele, aby nám zaslal e-mail na adresu salumeriatoscanadop@gmail.com se všemi informacemi nezbytnými k vyhodnocení případu a okamžitému odstranění jakéhokoli možného obsahu, kde se porušení dopustí některý z uživatelů nebo třetí strany.

Aniž by byly dotčeny případy, kdy je jakákoliv odpovědnost způsobena neodstraněním nezákonného obsahu po obdržení příslušné zprávy na adresu salumeriatoscanadop@gmail.com, uživatel se zavazuje odškodnit a ochránit společnost před všemi právními kroky podniknutými třetími stranami proti Společnost vyplývající z obsahu a materiálů poskytnutých Uživatelem a zveřejněných na kterékoli z platforem nebo s nimi v každém případě související.

5. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A PLATFORMY

5.1. POVOLENÉ POUŽITÍ

Uživatel nesmí za žádných okolností jednat jako poskytovatel platebních služeb, zprostředkovatel, servisní agentura nebo jinak prodávat služby nabízené Společností jménem třetích stran, například přesouvat, zpracovávat a převádět finanční prostředky jménem třetích stran.

Při používání platforem se Uživatelé zavazují dodržovat ustanovení platných zákonů, předpisů a pravidel etiky a řádného využívání síťových služeb. Zejména se zavazují, že nebudou:

- porušovat platné zákony nebo simulovat nákupní jednání a/nebo se zapojit do nekalého obchodního chování;

- šířit počítačové viry nebo jiné technologie schopné poškodit stránky nebo kteroukoli z platforem nebo jejích uživatelů;

- provádět akce, které mohou způsobit nepřiměřené přetížení našich technologických infrastruktur a které mohou narušit správné používání platforem ostatními uživateli;

- zasílat řetězové dopisy nebo návrhy pyramidových her; kopírovat, reprodukovat, měnit, upravovat nebo šířit obsah publikovaný jinými „výrobci“ bez jejich výslovného souhlasu;

- obcházet opatření přijatá k zamezení nebo omezení přístupu na stránky a/nebo platformy a jejich používání;

- duplikovat a/nebo vytvářet účty jiné než své vlastní, registrovat je s fiktivními jmény nebo částečně s údaji společnými ostatním již registrovaným uživatelům;

- obecně žádným způsobem nenarušovat, přímo ani prostřednictvím třetích stran, Služby Salumeria Toscana ani jejich používání jinými uživateli.

Aniž by byla dotčena ustanovení tohoto odstavce, pod sankcí okamžitého zrušení účtu a následného přerušení služeb Salumeria Toscana:

- Registrovaný uživatel jako Prodávající se zavazuje nekontaktovat, přímo a/nebo nepřímo, žádnými jinými prostředky než prostřednictvím platforem, které Kupující na nich zaregistrovali;

- Registrovaný uživatel jako kupující se zavazuje nekontaktovat přímo a/nebo nepřímo žádnými jinými prostředky než prostřednictvím platforem, které prodávající na nich registrovali.

 

5.2. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající se zavazuje poskytovat Společnosti informace nezbytné pro využívání Služeb Salumeria Toscana, dále se zavazuje, že je bude aktualizovat a zaručí jejich pravdivost, úplnost a přesnost. Prodávající zejména přebírá veškerou odpovědnost za produkty prodávané prostřednictvím platforem a obchodní informace, které poskytuje společnosti pro příslušná sdělení a publikace na platformách. V důsledku toho společnost nemůže být žádným způsobem považována za odpovědnou za nezákonný, nelegitimní, lživý nebo nepřesný obsah informací poskytnutých prodávajícím, přičemž prodávající se zavazuje odškodnit a ochránit společnost před jakoukoli žádostí v tomto ohledu.

Prodávající se zavazuje dodržovat všechna ustanovení aktuálních zákonů ohledně obsahu svých nabídek, zejména s odkazem na zásadu smluvní dobré víry a volné soutěže.

Prodávající se zavazuje odesílat produkty, které jsou v souladu s produkty zveřejněnými na platformách, na kterých je registrován.

 

Za účelem zefektivnění marketingové akce Společnosti a zvýšení objemu prodeje na Platformách se Prodávající zavazuje, že po celou dobu trvání vztahu se Společností vyrovná prodejní cenu svých produktů účtovanou ve všech prodejích uzavřených mimo Platforma Tuscany Salumeria za příslušnou prodejní cenu zveřejněnou na této platformě [1] .

Prodávající bere na vědomí, že nesplnění povinnosti uvedené v tomto odstavci dává Společnosti právo zrušit Účet Prodávajícího v souladu s ustanovením následujícího odstavce 11.3. (Pozastavení nebo zrušení účtu Společností ).

5.3 PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající prohlašuje, že (i) má veškeré oprávnění registrovat se na Platformě, využívat služby ze stejné nabídky a platně uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji produktů a provádět je; (ii) mít oprávnění používat, publikovat, používat související obsah, ochranné známky, loga pro účely používání Služeb, (iii) zařizovat licence a povolení nezbytná pro distribuci, výrobu a obchod s produkty prodávanými podle ustanovení platné zákony a (iv) být držiteli jakýchkoli certifikátů nezbytných pro vývoz do Evropské unie nebo zemí mimo EU uvedených ve formuláři členství nebo následně písemně oznámených. Jakýkoli škodlivý následek jakékoli povahy vyplývající z porušení záruční povinnosti sjednané s tímto bodem zůstane v odpovědnosti prodávajícího s výslovným závazkem prodávajícího chránit společnost před jakoukoli škodou, nárokem, nárokem od kohokoli pochází to z.

6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

6.1. AUTORSKÁ PRÁVA, PRÁVA K DATABÁZÍM A OBSAHU

Veškerý obsah přítomný nebo zpřístupněný prostřednictvím Stránek a platforem ve formě textu, grafiky, log, tlačítek ikon, obrázků, zvukových souborů, digitálních stahování, datových a softwarových kompilací, adresářů nebo jiných databází je majetkem společnosti nebo jejích dodavatelů obsahu a jsou chráněni italskými zákony a mezinárodními zákony týkajícími se autorských práv, průmyslového práva a práv k databázím.

Bez výslovného písemného souhlasu Společnosti není dovoleno systematicky extrahovat a/nebo znovu používat data nebo části obsahu zveřejněného na Stránce. Zejména nesmíte bez našeho výslovného písemného souhlasu používat dolování dat, roboty nebo podobná zařízení pro zachycení nebo extrakci k extrakci (jednou nebo vícekrát) pro opětovné použití jakékoli podstatné části Stránky. Uživatel nebude mít za žádných okolností právo vytvářet a/nebo zveřejňovat vlastní databázi, která reprodukuje podstatné části (např. ceny a seznamy produktů) Stránek bez výslovného písemného souhlasu Společnosti.

Není dovoleno stahovat a znovu používat texty a fotografický materiál vyrobený Společností bez výslovného písemného souhlasu Společnosti a jakýkoli obsah autorizovaný a používaný uživateli musí jasně uvádět vlastníka duševního vlastnictví, tj. slova „Salumeria Toscana“, a přesměrovat na jednu ze stránek webu.

6.2. NÁZVY ZNAČEK

Grafika, loga, záhlaví stránek, tlačítka ikon, písma a servisní značky zahrnuté nebo zpřístupněné prostřednictvím platforem jsou ochrannými známkami nebo obchodním oděvem společnosti.

Ochranné známky a obchodní oděv společnosti nesmí být používány ve spojení s žádným produktem nebo službou, které nepatří společnosti, způsobem, který pravděpodobně způsobí zmatek mezi zákazníky, nebo jakýmkoli způsobem, který společnost znevažuje nebo diskredituje.

Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou ve vlastnictví společnosti a které se objevují na platformách, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou, ale nemusí být přidruženi, spojeni a/nebo sponzorováni společností.

6.3. LICENCE

Vlastnická práva k obsahu, včetně textů, fotografií a čehokoli jiného zveřejněného na platformách uživatelem (dále jen „ Obsah") jsou majetkem Registrovaného uživatele, který je nahrál prostřednictvím svého účtu.

Po zveřejnění Obsahu na Platformách uděluje Registrovaný uživatel Společnosti trvalou, bezplatnou, nevýhradní a bez územních omezení licenci k používání, reprodukování, distribuci, převodu na třetí strany, sublicenci, zobrazování Obsahu také ve vztahu k k poskytování služeb Salumeria Toscana  a také v souvislosti s dalšími službami a komerčními a/nebo reklamními aktivitami prováděnými společností, včetně například propagace a redistribuce celého webu nebo jeho části nebo jakékoli svých platforem v jakémkoli formátu a prostřednictvím jakéhokoli distribučního kanálu.

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, a pokud nebude písemně se Společností dohodnuto jinak, všechny fotografie, videa a/nebo jiný materiál přímo vytvořený Společností za účelem vytvoření tzv. „online ukázka“ registrovaných uživatelů a v každém případě jejich používání služeb Salumeria Toscana  je výhradním vlastnictvím společnosti.

7. DOČASNÉ PŘERUŠENÍ SLUŽEB Salumeria Toscana 

Společnost se zavazuje udělat vše pro to, aby zajistila, že přístup na stránky, platformy a služby Salumeria Toscana bude poskytován bez přerušení a že přenosy budou probíhat bez chyb. Vzhledem k povaze internetu však nelze zaručit nepřetržitý přístup a bezchybný přenos. Kromě toho může být přístup na stránku nebo na jednotlivé platformy také občas pozastaven nebo omezen, aby bylo možné provádět opravy, údržbu nebo zavádění nových činností nebo služeb. Tato přerušení budou, pokud to bude možné, sdělena na jednotlivé platformě.

Společnost může kdykoli provést vylepšení a/nebo změny platforem a služeb Salumeria Toscana, pokud je to nutné z technických důvodů nebo za účelem souladu s aktuální legislativou.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah vytvořený nebo zveřejněný na stránkách třetích stran, se kterými mají jednotlivé platformy hypertextový odkaz („odkaz“). Společnost nekontroluje takové odkazy a nenese odpovědnost za jejich obsah nebo jejich použití. Přítomnost odkazů na platformách neznamená, že by společnost akceptovala materiály zveřejněné na těchto webových stránkách, ani žádný jiný vztah mezi společností a jejich manažery. Uživatel, který se rozhodne navštívit webovou stránku propojenou s jednotlivými Platformami nebo v každém případě se Stránkou, tak činí na vlastní riziko a nese odpovědnost za přijetí všech nezbytných opatření proti virům nebo jinému malwaru.

Uživatelé přebírají veškerou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou na jejich počítačovém systému vzniknout z používání stránek a platforem.

Uživatelé, kteří používají Platformy, berou na vědomí a akceptují, že Společnost neposkytuje žádné záruky týkající se (i) identity, právní způsobilosti, závažnosti účelu nebo jiných charakteristik Registrovaných uživatelů, (ii) kvality, zákonnosti a bezpečnosti Registrovaných uživatelů. produkty zveřejněné na platformách, jakož i (iii) pravdivost a přesnost popisů poskytnutých registrovanými uživateli ve vztahu k nim samotným a produktům, které propagují prostřednictvím platforem.

Společnost nemůže být zodpovědná (i) ztráty, které nejsou důsledkem porušení těchto Všeobecných podmínek za jakoukoli ztrátu obchodní příležitosti (včetně ušlého zisku, výnosů, smluv, předpokládaných úspor, dat, dobrého jména nebo zbytečně vynaložených výdajů), (iii)jakákoli jiná nepřímá nebo následná ztráta, ať už je Uživatel v době, kdy začal používat Služby Salumeria Toscana, předvídatelný či nepředvídatelný. Společnost rovněž nenese odpovědnost za jakékoli prodlení nebo nesplnění povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách, pokud zpoždění nebo neplnění vznikne z náhodných okolností nebo příčin vyšší moci.

Společnost nemůže být zodpovědná za jakékoli špatné služby způsobené Shipping Partners.

Žádná žádost o náhradu za dodané produkty, jejich nedodání nebo z jiných důvodů nesmí překročit výši kupní ceny produktů, které vyvolaly požadavek na náhradu škody.

9. ODŠKODNĚNÍ

V případě (i) ​​porušení povinností uložených Uživateli podle těchto Všeobecných podmínek (ii) porušení prohlášení a záruk poskytnutých Uživatelem a stanovených ve Všeobecných podmínkách nebo v samostatné smlouvě podepsané se Společností, uživatel odškodní a ochrání společnost před a proti jakýmkoli nákladům, ztrátám, škodám, závazkům nebo výdajům (včetně, bez omezení, právních poplatků) vyplývajících ze sporů, právních žalob, hodnocení, vyšetřování, dotazů nebo jiných řízení zahájených jakýmkoli subjektem vůči Společnosti v souvislosti s jakýmkoli z výše uvedených porušení.

10. DŮVĚRNOST

Do data zrušení účtu Prodávajícího z Platformy a po dobu následujících 12 (dvanácti) měsíců se Prodávající zavazuje přísně zachovávat důvěrné informace (které nejsou veřejně dostupné) týkající se fungování Platformy a souvisejících služeb. důvěrný. nabízený. Rovněž se rozumí, že v případě porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v tomto článku bude mít Společnost právo ukončit Smlouvu.

11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Pro Registrované uživatele zůstávají Všeobecné podmínky platné a účinné do data zrušení Účtu.

11.1. ZRUŠENÍ ÚČTU

Kupující mohou kdykoli požádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím písemné komunikace prostřednictvím e-mailu na adresu salumeriatoscanado@gmail.com s předmětem „Zrušení účtu“.

Prodejci mohou s 1měsíční výpovědní lhůtou požádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím písemné komunikace prostřednictvím e-mailu na adresu salumeriatoscanadop@gmail.com s předmětem „Zrušení účtu“.

11.2. POZASTAVENÍ NEBO ZRUŠENÍ ÚČTU SPOLEČNOSTÍ

Společnost bude mít také právo pozastavit a/nebo ukončit služby Salumeria Toscana registrovanému uživateli a zabránit přístupu k účtu (včetně například částek přítomných na účtu) v následujících případech:

(i). registrovaný uživatel uvedl nepravdivé, neúplné, nesprávné nebo zavádějící informace (včetně, bez omezení, jakýchkoli registračních údajů) nebo se dopustil podvodného či nezákonného jednání;

(ii). bylo zjištěno nebo nahlášeno neoprávněné nebo podvodné použití Účtu spojeného s Registrovaným uživatelem nebo příslušných platebních údajů;

(iii). Registrovaný uživatel má vysoce rizikový profil;

(iv) . v případě porušení povinností, které uživatelé předpokládají v následujících článcích 4 (Recenze, komentáře a další vámi poskytnutý obsah), 5 (Podmínky používání stránek a platforem), 6 ( Duševní vlastnictví).

V případě jakéhokoli z případů uvedených v tomto článku bude Společnost informovat Registrovaného uživatele o pozastavení příslušného Účtu a důvodech takového pozastavení, pokud je to možné, dříve, než k němu dojde, nebo nejpozději krátce poté s výjimkou případů, kdy by taková komunikace mohla ohrozit bezpečnostní opatření nebo je zakázána platnými zákony.

Společnost znovu aktivuje účet uživatele pouze v případě, že Registrovaný uživatel napravil sporná porušení do 15 (patnácti) dnů ode dne obdržení oznámení o pozastavení. V opačném případě Společnost přistoupí ke zrušení Účtu registrovaného uživatele a oznámí to uživateli písemně, přičemž platí ustanovení následujícího odstavce 11.4.

Jakákoli žádost o reaktivaci účtu musí být podána e-mailem na adresu salumeriatoscanadop@gmail.com s předmětem „Reaktivace účtu“.

Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, pokud Registrovaný uživatel nevyužívá Služby Salumeria Toscana po dobu alespoň 24 (dvacet čtyř) po sobě jdoucích měsíců, Společnost po odeslání upozornění e-mailem odstraní Účet spojený s takovým Registrovaným Uživatel.

V každém případě si Společnost vyhrazuje právo podniknout příslušné soudní iniciativy, a to jak v občanských, tak v trestních věcech, k ochraně svých práv a zájmů a práv třetích stran.

12. REKLAMACE

Do 8 (osmi) dnů od obdržení produktů má kupující B2C právo využít reklamační službu nabízenou Společností, nahlásit jakékoli vady obdržených produktů a zahájit příslušné reklamační řízení nebo řízení o vrácení peněz. Za tímto účelem musí kupující B2C dodržovat postupy uvedené v „ Podpěra, podpora “ platformy B2C, přičemž se rozumí, že v opačném případě nemůže tým odpovědný za společnost správně spravovat stížnosti a žádosti o vrácení peněz.

13. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

a) Případy vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
V souladu s uměním. 59 odst. 1 písm. d) ae) legislativní vyhlášky ze dne 6. září 2005, č.j. 206 (Spotřebitelský kodex) (dále jen „Spotřebitelský kodex“) je právo na odstoupení od smlouvy vyloučeno ve vztahu k:
a) zboží zakoupené kupujícím B2C, který se nekvalifikuje jako „spotřebitel“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) spotřebitelského zákoníku a/nebo který požaduje fakturu;
b) zboží, u kterého existuje riziko rychlého znehodnocení nebo expirace;
c) zapečetěné zboží, které není vhodné vrátit z hygienických důvodů nebo souvisejících s ochranou zdraví a které bylo po dodání otevřeno.
Aniž by byla dotčena ustanovení předchozího odstavce (Stížnosti), s odkazem na případy vyloučení práva na odstoupení od smlouvy uvedené výše, je zejména kupující B2C informován a přijímá, že produkty, u kterých „riziko rychlého znehodnocení nebo expirace“ zahrnují všechny potravinářské výrobky, protože vlastnosti a kvality těchto typů výrobků podléhají změnám také v důsledku nevhodného konzervování. Z důvodu hygieny a ochrany uživatelů se proto právo na odstoupení od smlouvy vztahuje pouze na produkty zakoupené prostřednictvím platformy B2C, které lze vrátit prodávajícímu neporušené s příslušnou pečetí a vrátit na trh bez ohrožení zdraví. spotřebitelů.

Jakékoli právo na odstoupení od smlouvy ve prospěch kupujícího při nákupu čerstvého masa musí být považováno za vyloučené, a to proto, že tato smlouva se týká prodeje zboží vyrobeného na míru nebo jednoznačně personalizovaného. Stejně tak povaha produktů (čerstvé maso) určuje, že je nelze vrátit, protože by to vedlo k jejich nevratnému znehodnocení.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo nedodání produktů z důvodu vyšší moci nebo nepředvídatelných okolností, které mohou nastat v jakékoli fázi výroby, zpracování a expedice.

Prodávající nenese vůči žádné straně ani třetí straně odpovědnost za škody, ztráty a náklady vzniklé v důsledku neuskutečnění smlouvy z výše uvedených příčin, přičemž kupující má právo pouze na vrácení zaplacené ceny.

Kupující zbavuje prodávajícího odpovědnosti vyplývající z vystavení nesprávných daňových dokladů z důvodu chyb v údajích poskytnutých kupujícím, neboť kupující je výhradně odpovědný za správné vložení.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za konzervaci produktu, pokud nebude vyskladněn v předepsaných lhůtách.

 

b. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
Kupující B2C bude mít právo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle čl. 52 a násl. spotřebitelského zákoníku ve vztahu ke konkrétním výrobkům, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci (a), pokud tyto po dodání nebyly otevřeny nebo jejich pečeť změněna.

V případech, kdy je umožněno uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, má kupující B2C právo odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím z jakéhokoli důvodu, a to bez nutnosti podání vysvětlení a bez jakékoli sankce.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující B2C zaslat Společnosti do 14 dnů ode dne doručení produktů, na které se vztahuje objednávka, písemné sdělení e-mailem na následující e-mailovou adresu support@foodscovery.com s předmětem „Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy“, výslovné prohlášení o úmyslu odstoupit od smlouvy a poskytnutí následujících doplňujících informací:
a číslo a datum objednávky;
ii. datum dodání objednávky;
iii. jméno a adresu kupujícího B2C;
iv. uvedení emailu a telefonního čísla B2C kupujícího;
proti. kód položky nebo položek, u kterých hodláte uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje na zakoupený produkt jako celek; pokud se tedy produkt skládá z více součástí nebo částí, nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit pouze na část zakoupeného produktu.

Po obdržení sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy společnost zahájí postup pro řízení vrácení a sdělí prodávajícímu uplatnění tohoto práva, který musí neprodleně zorganizovat vyzvednutí produktů, které se provádí u vás. na vlastní náklady, jmenováním konkrétního kurýra nebo, je-li to dohodnuto se Společností, jednoho z přepravních partnerů. Společnost následně sdělí kupujícímu B2C pokyny o způsobu vrácení produktů předpokládané prodávajícím, který musí zasáhnout nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Společnosti.

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bude celá částka vrácených produktů vrácena kupujícímu B2C do 14 dnů ode dne, kdy byla Společnost informována o rozhodnutí kupujícího B2C uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, aniž je dotčen právo Společnosti pozastavit výplatu náhrady až do skutečného obdržení produktů.

Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který používá kupující B2C

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Neuplatnění práva Společnosti jednat proti Uživatelům v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami za žádných okolností nepředstavuje žádnou formu vzdání se práv Společnosti, včetně práv jednat.

Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, taková podmínka v žádném případě neovlivní platnost a účinnost ostatních ustanovení.

15. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Veškerá komunikace předpokládaná a/nebo povolená podle těchto Všeobecných podmínek bude prováděna v elektronické podobě, prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním oznámení a sdělení na Stránce a/nebo na Platformě, na které je Registrovaný uživatel registrován.

Uživatelé výslovně berou na vědomí a akceptují, že oznámení, informace a jiná sdělení, která poskytujeme v elektronické podobě, splňují požadavek písemné formy, jak to vyžaduje zákon.

16. NAŠE KONTAKTY

Toskánské lahůdky  
Sídlo: Via Castelfalfi Castello 57, Montaione 50050 Florencie (Itálie)
P.IVA06694310480

17. PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto Všeobecné podmínky se řídí italským právem a musí být vykládány podle italského práva.

Aniž je dotčen případ, ve kterém se použijí právní předpisy stanovené legislativním nařízením 206/2005, v případě sporů týkajících se výkladu a aplikace nebo porušení těchto všeobecných podmínek budou související spory předloženy Soudu ve Florencii, kde má společnost sídlo.

Podle a pro účely článků. 1341 a 1342 a násl. c.c., Uživatel prohlašuje, že si přečetl a porozuměl, a proto výslovně schvaluje články 2 (Změny a doplňky Všeobecných podmínek), 3.3 (Pověření registrovaných uživatelů), 3.4 (Limity účtu), 4 (Recenze, komentáře a další obsah poskytnutý Uživatelem), 5 ( Podmínky používání stránek a platforem), 5.2 (Povinnosti prodávajícího), 5.3 (Prohlášení a záruky prodejce), 6 (Duševní vlastnictví), 8 ( Omezení odpovědnosti), 9 (Odškodnění), 10 (Důvěrnost), 11 (Trvání a rozlišení), 11.2 ( Pozastavení nebo zrušení účtu Společností), 13 (Elektronické komunikace) a 17 ( Rozhodné právo a příslušný soud).[1] V zájmu jasnosti je specifikováno, že „prodejní cena zveřejněná na platformě Salumeria Toscana“ znamená konečnou prodejní cenu, včetně příslušných transakčních nákladů, včetně poplatku za správu splatného společnosti.