Paslaugų teikimo sąlygos

BENDROS SĄLYGOS

(Paskutinį kartą atnaujinta 2019-06-28)

Šios bendrosios sąlygos ("Bendros sąlygos“) apibrėžia bendrąsias naudojimosi paslaugomis sąlygas verslas vartotojui ir paslaugas Verslas verslui pasiūlė Salumeria Toscana Taverna del Castello di Fontanelli Alessandro vardu, PVM mokėtojo kodas 06694310480, per castelfalfi castello 57, Montaione 50050 Florence, ir jos plėtinius, pasiekiamus naudojant mobiliąsias programas (" Svetainė").

Prieš pradedant naršyti Svetainėje ir bet kuriuo atveju prieš naudojant ir registruojantis Svetainės skiltyje, kurioje siūlomos paslaugos verslas vartotojui ("B2C platforma“) arba į Svetainės skiltį, kurioje siūlomos paslaugos Verslas verslui ("B2B platforma") kviečiame vartotojus atidžiai perskaityti šias Bendrąsias sąlygas. Suprantama, kad į Bendrąsias sąlygas įtrauktos bet kokios pastabos, teisinės, informacinės ar atsisakymasskelbiamos Svetainėje, susijusios su Bendrovės siūlomomis paslaugomis, taip pat sąlygos, nurodytos šiame puslapyje esančiose nuorodose.

Prieiga, naršymas ir naudojimas Svetainėje bei jos laisvai prieinami naudojimo būdai reiškia aiškų sutikimą su šiose Bendrosiose sąlygose išdėstytomis sąlygomis, dėl kurių būtina registruotis Svetainėje arba jos platformose, todėl įpareigojama jų laikytis.

Norint naudotis visomis Bendrovės per Platformą siūlomomis paslaugomis, būtina užsiregistruoti Platformoje ir visiškai sutikti su Bendrosiomis sąlygomis.

Jei neketinate visiškai ar iš dalies sutikti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis arba su bet kokia kita pastaba, teisiniu pranešimu, informacija ar atsisakymas paskelbtas Svetainėje, kviečiame nesinaudoti Svetaine, jos platformomis ir paslaugomis.

1. APIBRĖŽIMAI

Be terminų, apibrėžtų kitur šiose Bendrosiose sąlygose, toliau išvardyti terminai turės kiekvienai iš jų priskirtą reikšmę:

  • "Pirkėjas": reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, registruotą bet kurioje Platformoje, perkantį per Platformas Pardavėjų pateiktus produktus, įskaitant B2C pirkėjus ir B2B pirkėjus;
  • "B2C pirkėjas": reiškia Pirkėjus, registruotus B2C platformoje, kaip apibrėžta B2C bendrosiose sąlygose;
  • "B2B pirkėjas": reiškia Pirkėjus, registruotus B2B platformoje, kaip apibrėžta B2B bendrosiose sąlygose;
  • "Platformos": reiškia B2C platformą ir B2B platformą;
  • "Toskanos delikatesų paslaugos ": reiškia B2C paslaugas ir B2B paslaugas, siūlomas per Platformas;
  • "Vartotojai": reiškia vartotojus, kurie pasiekia svetainę, įskaitant pirkėjus ir pardavėjus;
  • "Registruoti vartotojai“ reiškia Vartotojus, kurie baigė Registraciją bet kurioje iš Platformų;
  • "Pardavėjas": reiškia bet kurį fizinį arba juridinį asmenį, registruotą bet kurioje Platformoje, kuris profesionaliai vykdo žemės ūkio maisto produktų gamybą ir kuris per Platformas suteikia galimybę įsigyti savo arba trečiųjų šalių gamybos produktus.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS VARIACIJOS IR INTEGRACIJOS

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies pakeisti, integruoti ir (arba) atšaukti Salumeria Toscana paslaugas, politiką, šias Bendrąsias sąlygas ir bet kokius papildomus dokumentus, kad pasiūlytų naujus produktus ar paslaugas arba prisitaikyti prie rinkos poreikių arba teisinių ir reguliavimo nuostatų. Tokiu atveju įsipareigojame pranešti apie sutarties pakeitimus Vartotojams, paskelbdami pranešimą Svetainės pagrindiniame puslapyje arba, priklausomai nuo atvejo, B2C platformoje arba B2B platformoje ir atnaujinti Bendrąsias sąlygas.

Vartotojas įsipareigoja reguliariai tikrinti Bendrąsias sąlygas ir aiškiai sutinka, kad jo naudojimasis Platformomis po pranešimo apie pakeitimą yra neabejotinas sutikimo su jomis apraiška.

Jei Naudotojas neketina sutikti su Bendrovės atliktais pakeitimais, jis turi teisę bet kuriuo metu reikalauti panaikinti savo paskyrą, vadovaudamasis jo asmeninėje Svetainės skiltyje nurodyta tvarka arba parašydamas el. support@foodscovery.com su tema „Paskyros atšaukimas“ .

3. REGISTRACIJA

3.1. PASKYRA

Norint naudotis Salumeria Toscana paslaugomis būtina atitinkamai užsiregistruoti B2C platformoje arba B2B platformoje ir susikurti savo asmeninę paskyrą (“sąskaita“) pateikdamas tam tikrą asmeninę informaciją, nurodydamas galiojantį elektroninio pašto adresą ir apskritai laikydamasis retkarčiais iliustruojamų registracijos tvarkos.

Visa informacija, pateikta kreipiantis dėl registracijos, bus įtraukta į registracijos duomenis. Visus Vartotojo registracijos duomenis Bendrovė tvarkys ir naudos laikydamasi įstatymų reikalaujamų konfidencialumo ir saugumo taisyklių, kaip nurodyta Privatumo politikavisuomenės.

Parduodant ir perkant produktus per Platformas, Paskyra laikoma asmenine, todėl negali būti naudojama kitų fizinių ar juridinių asmenų vardu, taip pat negalima sukurti kelių tam pačiam Vartotojui skirtų paskyrų.

Registruoti Vartotojai įsipareigoja nedelsiant atnaujinti registracijos metu pateiktus duomenis, jei vėliau bus atliekami pakeitimai ir pakeitimai. Už tokios informacijos tikrumą, išsamumą, tikslumą ir atnaujinimą bus atsakingi tik registruoti vartotojai.

Bendrovė taip pat pasilieka teisę tiesiogiai ar per trečiąsias šalis patvirtinti Platformose registruotų Vartotojų paskyras, taip pat pateiktos informacijos tikrumą, jei jos neatitinka 3.2 punkte nustatytų reikalavimų arba yra pagrindo manyti, kad perduota informacija yra melaginga. Nepažeisdama to, kas išdėstyta pirmiau, Bendrovė jokiu būdu negarantuoja Platformomis besinaudojančių Registruotų vartotojų tapatybės.

3.2. REIKALAVIMAI

Registracijos tikslais Pardavėjas, kuris registruojasi kaip juridinis asmuo, turi būti įsisteigęs ir įgaliotas veikti vienoje iš šalių, nurodytų atitinkamoje Platformoje, kuria jis ketina naudotis.

Siekdama Pirkėjų ir Bendrovės interesų pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas, Bendrovė kruopščiai atrenka Pardavėjus, galinčius registruotis Platformose ir siūlyti savo produktus. Dėl šios priežasties Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra nepriimti registracijos prašymo iš Pardavėjų, kurie nesilaiko tam tikrų prekių kokybės ir komercinio sąžiningumo bei skaidrumo kriterijų.

3.3. REGISTRUOTŲ NAUDOTOJŲ KREDIENTAI

Vartotojas privalo išlaikyti savo el. pašto adreso ir slaptažodžio ("Įgaliojimai“), pasirinktas registruojantis bet kurioje Kredencialų platformoje.

Registruotas vartotojas negali perduoti savo Kredencialų trečiosioms šalims (neturinčioms teisės naudotis Paskyra).

Kredencialų pažeidimo atveju Registruotas vartotojas privalo nedelsdamas informuoti mus raštu adresu support@foodscovery.com, kad galėtume sustabdyti Paskyrą ir išvengti neteisėtų operacijų. Norint, kad Bendrovė sustabdytų Sąskaitą, reikalingas ne trumpesnis kaip 1 darbo dienos laikotarpis nuo pranešimo gavimo dienos.

Bendrovė jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už išlaidas, išlaidas ar žalą, kurią registruotas vartotojas patyrė dėl kredencialų praradimo, apie kurį nebuvo nedelsiant pranešta arba kurie buvo patirti per minimalų Bendrovės paskyros sustabdymo laikotarpį, nurodytą ankstesnėje pastraipoje. .

3.4. PASKYROS APRIBOJIMAI

Platformų ir apskritai Svetainės naudojimui gali būti taikomi apribojimai, pavyzdžiui, apribojimai, susiję su operacijų apimtimi arba tam tikrų produktų pirkimo apribojimai. Šios ribos nustatomos remiantis našumu ir rizikos veiksniais, įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų rizikos, susijusios su jūsų registruoto vartotojo paskyra ir vieta, įvertinimą.

Registruotam vartotojui pažeidus galiojančias teisės nuostatas, šias Bendrąsias sąlygas arba Bendrovės Svetainėje paskelbtas gaires, pastabas, atsisakymus ar kitus pranešimus, Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra: (i) pašalinti arba modifikuoti Registruoto vartotojo Platformose paskelbtą turinį ir (arba) (ii) užkirsti kelią prieigai prie Platformų, sustabdyti arba, toliau 11 straipsnyje nurodytais atvejais, panaikinti Registruoto vartotojo paskyrą.

3.5. Nepilnamečiai

 

4. APŽVALGOS, KOMENTARAI IR KITAS VARTOTOJŲ PATEIKTAS TURINYS

4.1. APŽVALGOS IR PASTABOS

Baigę kiekvieną išpardavimą, Pirkėjai turės teisę atitinkamai pateikti komentarą ir įvertinimą apie Pardavėją, komentarą apie atitinkamas įsigytas prekes ir apskritai apie pirkimo patirtį. Šiuo tikslu kiekvienas Pirkėjas įsipareigoja neskelbti komentarų, kurių turinys yra neteisėtas, nepadorus, įžeidžiantis, bauginantis, šmeižiantis arba pažeidžiantis privatumą, intelektinės nuosavybės teises ar kitaip įžeidžiantis Bendrovę ir (ar) trečiąsias šalis ar politinę propagandą, komerciniai prašymai, virusai, grandininiai laiškai, masinis el. laiškų siuntimas ar bet kokia kita nepageidaujamo pašto siuntimo forma. Be to, Pirkėjas įsipareigoja laikytis skiltyje „Darbalaukis“ esančiose Platformose – „Mano komentarai“ (pasiekti galima prisijungus, naudojant savo Kredencialus) komentarų išdavimo ir skelbimo nuostatų, taip pat skyriuje „Peržiūrų nuostatai“ .

Bendrovė pasilieka teisę pašalinti arba keisti turinį, paskelbtą pažeidžiant šias Bendrąsias sąlygas ar galiojančius teisės aktus.

4.2. VARTOTOJO PATEIKTAS TURINYS

Vartotojas jokiu būdu negali naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu ar subjektu ar kitaip meluoti apie Vartotojo įkelto turinio kilmę.

Vartotojas bus visiškai atsakingas už turinį, įkeltą į Platformas, taip pat, sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, pareiškia ir garantuoja

(1) turėti nuosavybės teisę arba bet kuriuo atveju visiškai naudotis visomis teisėmis, susijusiomis su paskelbtu turiniu, įskaitant visišką teisę jį skelbti;

(2) kad turinys arba medžiaga paskelbimo dieną:

(i) turinys ir medžiaga yra tikslūs ir aktualūs;

(ii) pateikto turinio ir medžiagos naudojimas nepažeidžia jokios Bendrovės politikos ir gairių; Ir

iii) skelbiamas turinys nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

Jei Vartotojas mano, kad bet kokio pobūdžio turinys, paskelbtas bet kurioje Platformoje arba naudojamas kaip Salumeria Toscana paslaugų dalis, yra šmeižikiškas pareiškimas arba kad buvo pažeista viena iš jo intelektinės nuosavybės teisių paskelbus tam tikrą informaciją Platformose, kviečiame Naudotoją atsiųsti mums el. laišką adresu salumeriatoscanadop@gmail.com su visa informacija, reikalinga situacijai įvertinti ir nedelsiant pašalinti bet kokį galimą turinį, kai pažeidimą padarė kuris nors iš Vartotojų ar trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant atvejų, kai bet kokia atsakomybė kyla dėl neteisėto turinio nepašalinimo gavus atitinkamą pranešimą adresu salumeriatoscanadop@gmail.com, Vartotojas įsipareigoja atlyginti Bendrovę nuo visų teisinių veiksmų, kurių imasi trečiosios šalys. Bendrovė, kylanti iš Vartotojo pateikto ir bet kurioje Platformoje paskelbto turinio ir medžiagos arba bet kuriuo atveju su ja susijusi.

5. SVETAINĖS IR PLATFORMŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

5.1. LEIDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Vartotojas jokiomis aplinkybėmis negali veikti kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, tarpininkas, paslaugų agentūra ar kitaip perparduoti Bendrovės siūlomų paslaugų trečiųjų asmenų vardu, pavyzdžiui, perkelti, apdoroti ir pervesti lėšas trečiųjų asmenų vardu.

Naudodamiesi Platformomis, Vartotojai įsipareigoja laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų, norminių aktų ir etikos taisyklių bei tinkamo tinklo paslaugų naudojimo. Visų pirma, jie įsipareigoja:

- pažeisti galiojančius įstatymus arba imituoti derybas dėl pirkimo ir/ar vykdyti nesąžiningą komercinį elgesį;

- platinti kompiuterinius virusus ar kitas technologijas, galinčias pakenkti Svetainei ar bet kuriai Platformai ar jos Vartotojams;

- atlikti veiksmus, kurie gali sukelti nepagrįstą mūsų technologinės infrastruktūros perkrovą ir kurie gali trukdyti kitiems Vartotojams tinkamai naudotis Platformomis;

- siųsti grandininius laiškus ar piramidės schemų pasiūlymus; be aiškaus jų sutikimo kopijuoti, atgaminti, keisti, modifikuoti ar platinti kitų „gaminčių“ paskelbtą turinį;

- apeiti priemones, kurių buvo imtasi siekiant užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie Svetainės ir (arba) Platformų ir jų naudojimo;

- kopijuoti ir/ar kurti ne savo paskyras, registruojant jas išgalvotais vardais arba iš dalies kitais jau registruotiems vartotojams bendrais duomenimis;

- apskritai, tiesiogiai ar per trečiąsias šalis, jokiu būdu netrukdyti Salumeria Toscana Paslaugoms arba kitiems Vartotojams jomis naudotis.

Nepažeidžiant šios pastraipos nuostatų, gresia bausmė už neatidėliotiną paskyros atšaukimą ir dėl to nutraukus Salumeria Toscana paslaugų teikimą:

- Registruotas vartotojas kaip Pardavėjas įsipareigoja tiesiogiai ir/ar netiesiogiai nesusisiekti su jose registruotais Pirkėjais jokiomis kitomis priemonėmis, išskyrus Platformas;

- Registruotas vartotojas kaip Pirkėjas įsipareigoja tiesiogiai ir/ar netiesiogiai nesusisiekti jokiu kitu būdu, išskyrus Platformas, su joje registruotais Pardavėjais.

 

5.2. PARDAVĖJO PAREIGOS

Pardavėjas įsipareigoja pateikti Bendrovei informaciją, reikalingą naudojantis Salumeria Toscana Paslaugomis, taip pat įsipareigoja ją nuolat atnaujinti ir garantuoti jos tikrumą, išsamumą ir tikslumą. Visų pirma, Pardavėjas prisiima visą atsakomybę už per Platformas parduodamus produktus ir komercinę informaciją, kurią Bendrovei teikia už atitinkamus pranešimus ir publikacijas Platformose. Vadinasi, Bendrovė jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga už neteisėtą, neteisėtą, melagingą ar netikslų Pardavėjo pateiktos informacijos turinį, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti žalą ir atleisti Bendrovę nuo bet kokio prašymo šiuo klausimu.

Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų galiojančių įstatymų nuostatų dėl savo pasiūlymų turinio, ypač atsižvelgdamas į sutartinio sąžiningumo ir laisvos konkurencijos principą.

Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti produktus, atitinkančius Platformose, kuriose jis yra registruotas, skelbiamus.

 

Siekdamas, kad Bendrovės rinkodaros veiksmai būtų veiksmingesni ir padidintų pardavimų Platformose apimtis, Pardavėjas įsipareigoja per visą santykių su Bendrove laikotarpį derinti savo produktų pardavimo kainą, taikomą visuose pardavimuose, sudarytuose ne Toscan Salumeria platforma už atitinkamą pardavimo kainą, paskelbtą pastarojoje [1] .

Pardavėjas pripažįsta, kad šiame punkte nurodyto įsipareigojimo nevykdymas suteikia Bendrovei teisę anuliuoti Pardavėjo paskyrą vadovaujantis šio 11.3 punkto nuostatomis. (Bendrovės vykdomas paskyros sustabdymas arba panaikinimas ).

5.3 PARDAVĖJO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

Pardavėjas pareiškia, kad (i) turi visus įgaliojimus registruotis Platformoje, naudotis to paties pasiūlymo paslaugomis ir galiojančiai sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartis ir jas vykdyti; (ii) turėti leidimą naudoti, skelbti, naudoti susijusį turinį, prekių ženklus, logotipus paslaugų naudojimo tikslais, (iii) organizuoti licencijas ir leidimus, reikalingus parduodamų produktų platinimui, gamybai ir prekybai, kaip nustatyta galiojančius įstatymus ir (iv) turėti visus sertifikatus, reikalingus eksportui į Europos Sąjungą ar ne ES šalis, nurodytus narystės formoje arba vėliau pranešta raštu. Už bet kokias žalingas pasekmes, bet kokio pobūdžio, atsiradusias dėl garantinio įsipareigojimo, numatyto šiuo punktu, pažeidimo, liks Pardavėjo atsakomybė, o pastarasis aiškiai įsipareigoja saugoti Bendrovę nuo bet kokios žalos, pretenzijų, pretenzijų, iš bet ko. ateina.

6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

6.1. AUTORIŲ TEISĖS, TEISĖS Į DUOMENŲ BAZES IR TURINĮ

Visas turinys, pateikiamas arba pasiekiamas per Svetainę ir Platformas teksto, grafikos, logotipų, piktogramų mygtukų, vaizdų, garso failų, skaitmeninių atsisiuntimų, duomenų ir programinės įrangos rinkinių, sąrašų ar kitų duomenų bazių pavidalu, yra Bendrovės arba jos nuosavybė. turinio tiekėjais ir yra saugomi Italijos įstatymų bei tarptautinių įstatymų, susijusių su autorių teisėmis, pramonine teise ir duomenų bazių teisėmis.

Be aiškaus raštiško Bendrovės sutikimo neleidžiama sistemingai išgauti ir (arba) pakartotinai naudoti Svetainėje paskelbtus duomenis ar turinio dalis. Visų pirma, be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo negalite naudoti duomenų gavybos, robotų ar panašių fiksavimo ar ištraukimo įrenginių, kad išgautumėte (vieną ar kelis kartus) ir pakartotiniam naudojimui bet kokią svarbią svetainės dalį. Vartotojas jokiomis aplinkybėmis neturės teisės kurti ir (arba) skelbti savo duomenų bazės, kurioje būtų atkurtos esminės Svetainės dalys (pvz., kainos ir produktų sąrašai), be aiškaus raštiško Bendrovės sutikimo.

Be aiškaus raštiško Bendrovės sutikimo neleidžiama atsisiųsti ir pakartotinai naudoti Bendrovės sukurtų tekstų ir fotografijos medžiagos, o bet kokiame naudotojų įgaliotame ir naudojamame turinyje turi būti aiškiai nurodytas intelektinės nuosavybės savininkas, t. y. žodžiai „Salumeria Toscana“, ir nukreipti į vieną iš Svetainės puslapių.

6.2. PREKIŲ PAVADINIAI

Grafika, logotipai, puslapių antraštės, piktogramų mygtukai, šriftai ir paslaugų ženklai, įtraukti į Platformas arba pateikiami per Platformas, yra Bendrovės prekių ženklai arba prekės apranga.

Bendrovės prekių ženklai ir prekinė apranga negali būti naudojami kartu su jokiu ne Bendrovės gaminiu ar paslauga tokiu būdu, kuris gali sukelti painiavą tarp klientų arba bet kokiu būdu, kuris menkintų ar diskredituotų Bendrovę.

Visi kiti Bendrovei nepriklausantys prekių ženklai, esantys Platformose, yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė, kurie gali būti arba nebūti susiję su Bendrove, su ja susiję ir (arba) remiami jos.

6.3. LICENCIJOS

Turinio nuosavybės teisės, įskaitant tekstus, nuotraukas ir bet ką kitą, naudotojo paskelbtą Platformose (" Turinys“) yra registruoto naudotojo, kuris juos įkėlė per savo paskyrą, nuosavybė.

Paskelbęs Turinį Platformose, Registruotas vartotojas suteikia Bendrovei nuolatinę, nemokamą, neišskirtinę ir be teritorinių apribojimų licenciją naudoti, atgaminti, platinti, perduoti trečiosioms šalims, sublicencijuoti, rodyti Turinį taip pat ir susijusį. Salumeria Toscana paslaugų teikimui, taip pat tolesnei Bendrovės teikiamoms paslaugoms ir komercinei ir (arba) reklaminei veiklai, įskaitant, pavyzdžiui, visos Svetainės arba jos dalies arba bet kurios svetainės reklamavimą ir platinimą. savo Platformas bet kokiu formatu ir bet kokiu platinimo kanalu.

Nepažeidžiant to, kas išdėstyta pirmiau, ir išskyrus tuos atvejus, kai raštu susitarta kitaip su Bendrove, visos nuotraukos, vaizdo įrašai ir/ar kita medžiaga, tiesiogiai Bendrovės sukurta, skirta sukurti vadinamąjį. Registruotų naudotojų „internetinė vitrina“ ir bet kuriuo atveju, kai jie naudojasi „Salumeria Toscana“ paslaugomis, yra išskirtinė Bendrovės nuosavybė.

7. LAIKINAS PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS Salumeria Toscana 

Bendrovė įsipareigoja padaryti viską, kas įmanoma, kad prieiga prie Svetainės, Platformų ir Salumeria Toscana Paslaugų būtų teikiama be pertrūkių ir kad perdavimas vyktų be klaidų. Tačiau dėl interneto pobūdžio nepertraukiama prieiga ir perdavimas be klaidų negali būti garantuotas. Be to, prieiga prie Svetainės arba atskirų Platformų taip pat kartais gali būti sustabdyta arba apribota, kad būtų galima atlikti remontą, techninę priežiūrą arba naujos veiklos ar paslaugų įvedimą. Jei įmanoma, apie tokius trikdžius bus pranešta asmeninėje platformoje.

Bendrovė bet kuriuo metu gali atlikti Salumeria Toscana platformų ir paslaugų patobulinimus ir (arba) pakeitimus, jei tai būtina dėl techninių priežasčių arba siekiant laikytis galiojančių teisės aktų.

8. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

Bendrovė neprisiima atsakomybės už turinį, sukurtą ar paskelbtą trečiųjų šalių svetainėse, su kuriomis atskiros Platformos turi hipersaitą ("nuorodą"). Bendrovė nekontroliuoja tokių nuorodų ir neatsako už jų turinį ar naudojimą. Nuorodų buvimas Platformose nereiškia, kad Bendrovė sutinka su tokiuose tinklalapiuose skelbiama medžiaga ar bet kokiu kitu ryšiu tarp Bendrovės ir jų vadovų. Vartotojas, nusprendęs apsilankyti prie atskirų Platformų prijungtoje svetainėje ar bet kuriuo atveju su Svetaine, tai daro savo rizika, prisiimdamas atsakomybę už visų būtinų priemonių nuo virusų ar kitų kenkėjiškų programų įgyvendinimą.

Vartotojai prisiima visą atsakomybę už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti jų kompiuterinei sistemai naudojant Svetainę ir Platformas.

Vartotojai, kurie naudojasi Platformomis, pripažįsta ir sutinka, kad Bendrovė nesuteikia jokių garantijų dėl (i) Registruotų vartotojų tapatybės, veiksnumo, tikslo rimtumo ar kitų ypatybių, (ii) paslaugų kokybės, teisėtumo ir saugumo. Platformose paskelbtus produktus, taip pat (iii) Registruotų vartotojų pateiktų aprašymų, susijusių su jais ir jų per Platformas reklamuojamus produktus, tikrumą ir tikslumą.

Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už (i) nuostolius, kurie nėra šių Bendrųjų sąlygų pažeidimo pasekmė dėl bet kokių komercinių galimybių praradimo (įskaitant prarastą pelną, pajamas, sutartis, numanomas santaupas, duomenis, prestižą ar be reikalo patirtas išlaidas), iii)bet kokius kitus netiesioginius ar pasekminius nuostolius, kuriuos vartotojas galėjo numatyti ar ne tuo metu, kai pradėjo naudotis Salumeria Toscana paslaugomis. Bendrovė taip pat nebus atsakinga už vėlavimą ar šiose Bendrosiose sąlygose nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei vėlavimas ar nevykdymas atsirado dėl atsitiktinių aplinkybių arba force majeure priežasčių.

Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už jokias siuntimo partnerių padarytas klaidas.

Joks prašymas dėl kompensacijos dėl pristatytų gaminių, tokių pačių nepristatymo ar dėl kitų priežasčių negali viršyti prekių pirkimo kainos sumos, dėl kurios buvo pateiktas prašymas atlyginti žalą.

9. ŽALOS ATLYGINIMAS

(i) pažeidus Naudotojui prisiimtus įsipareigojimus pagal šias Bendrąsias sąlygas (ii) pažeidus Naudotojo pateiktas deklaracijas ir garantijas, numatytas Bendrosiose sąlygose arba atskiroje su Bendrove pasirašytoje sutartyje, Vartotojas atlygins Bendrovei nuostolius, nuostolius, žalą, įsipareigojimus ar išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, teisinius mokesčius), kylančias iš ginčų, teisinių veiksmų, vertinimų, tyrimų, užklausų ar kitų procesų, kylančių dėl bet kokio subjekto. prieš Bendrovę dėl bet kurio iš aukščiau paminėtų pažeidimų.

10. KONFIDENCIALUMAS

Pardavėjas įsipareigoja iki Pardavėjo paskyros iš Platformos panaikinimo dienos ir per ateinančius 12 (dvylika) mėnesių griežtai saugoti konfidencialią informaciją (kuri nėra viešai prieinama), susijusią su Platformos ir susijusių paslaugų veikimu. konfidencialus.siūloma. Taip pat suprantama, kad pažeidus šiame straipsnyje numatytus konfidencialumo įsipareigojimus, Bendrovė turės teisę nutraukti Sutartį.

11. TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS

Registruotiems vartotojams Bendrosios sąlygos galioja ir galioja iki Paskyros panaikinimo dienos.

11.1. PASKYROS ATŠAUKIMAS

Pirkėjai bet kuriuo metu gali prašyti atšaukti savo Paskyrą raštu susisiekdami el. paštu salumeriatoscanado@gmail.com, su tema „Paskyros atšaukimas“.

Pardavėjai, įspėję prieš 1 mėnesį, gali prašyti panaikinti savo Paskyrą raštu el. paštu salumeriatoscanadop@gmail.com su tema „Paskyros atšaukimas“.

11.2. BENDROVĖS PASKYROS SUSTABDYMAS AR ATŠAUKIMAS

Bendrovė taip pat turės teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Salumeria Toscana Paslaugų teikimą Registruotam vartotojui ir neleisti pasiekti Paskyros (įskaitant, pavyzdžiui, paskyroje esančias sumas) šiais atvejais:

(i). Registruotas vartotojas pateikė melagingą, neišsamią, neteisingą ar klaidinančią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius registracijos duomenis) arba ėmėsi nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų;

(ii). aptiktas neteisėtas ar nesąžiningas su Registruotu vartotoju susietos Paskyros arba atitinkamų mokėjimo duomenų naudojimas arba apie juos pranešta;

(iii). registruotas vartotojas turi didelės rizikos profilį;

(iv) . jei pažeidžiami naudotojų įsipareigojimai, atitinkamai numatyti šiuose 4 straipsniuose (Atsiliepimai, komentarai ir kitas jūsų pateiktas turinys), 5 (Naudojimosi svetaine ir platformomis sąlygos), 6 ( Intelektinė nuosavybė).

Atsiradus bet kuriam iš šiame straipsnyje numatytų atvejų, Bendrovė informuos Registruotąjį vartotoją apie atitinkamos Paskyros sustabdymą ir tokio sustabdymo priežastis, jei įmanoma, prieš tai įvykstant arba ne vėliau kaip netrukus po to. išskyrus atvejus, kai toks bendravimas gali pakenkti saugumo priemonėms arba yra draudžiamas galiojančių įstatymų.

Bendrovė iš naujo suaktyvins Vartotojo Paskyrą tik tuo atveju, jei Registruotas vartotojas per 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo apie sustabdymą gavimo dienos pašalins ginčijamus pažeidimus. Priešingu atveju Bendrovė panaikins Registruoto vartotojo paskyrą ir įspės vartotoją raštu ir bus taikomos 11.4 punkto nuostatos.

Bet koks prašymas iš naujo suaktyvinti paskyrą turi būti pateiktas el. paštu salumeriatoscanadop@gmail.com su tema „Paskyros iš naujo suaktyvinimas“.

Nepažeidžiant pirmiau nurodytų dalykų, jei Registruotasis vartotojas nesinaudoja Salumeria Toscana Paslaugomis mažiausiai 24 (dvidešimt keturis) mėnesius iš eilės, Bendrovė, išsiuntusi pranešimą el. paštu, ištrins su tokia registruota paskyra susietą paskyrą. Vartotojas.

Bet kuriuo atveju Bendrovė pasilieka teisę imtis atitinkamų teisminių iniciatyvų tiek civilinėse, tiek baudžiamosiose bylose, siekdama apginti savo teises ir interesus bei trečiųjų asmenų teises.

12. SKUNDAI

Per 8 (aštuonias) dienas nuo prekių gavimo B2C Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Bendrovės siūloma skundų paslauga, pranešti apie gautų prekių trūkumus ir pradėti atitinkamą skundo ar pinigų grąžinimo procedūrą. Šiuo tikslu B2C Pirkėjas privalo laikytis procedūrų, nurodytų „ Palaikymas B2C platformoje, suprantama, kad priešingu atveju už Bendrovę atsakinga komanda negali tinkamai tvarkyti skundų ir prašymų grąžinti pinigus.

13. ATSITRAUKIMO TEISĖ

a) Teisės atsisakyti sutarties atmetimo atvejai
Vadovaujantis str. 59, 1 dalis, laiškas. 2005 m. rugsėjo 6 d. Įstatyminio dekreto d) ir e) punktai. 206 (Vartotojų kodeksas) (toliau – Vartotojų kodeksas), teisė atsisakyti sutarties netaikoma, jei:
a) prekės, kurias įsigijo B2C pirkėjas, kuris nėra „vartotojas“ pagal Vartotojų kodekso 3 straipsnio 1 dalies a punktą ir (arba) kuriam reikalinga sąskaita faktūra;
b) prekėms, kurioms gresia greitas gedimas arba galiojimo laikas;
c) užplombuotos prekės, netinkamos grąžinti dėl higienos ar su sveikatos apsauga susijusių priežasčių ir kurios buvo atidarytos po pristatymo.
Nepažeidžiant ankstesnės pastraipos (Skundus) nuostatų, atsižvelgiant į aukščiau išvardytus teisės atsisakyti sutarties atmetimo atvejus, B2C Pirkėjas, visų pirma, yra informuojamas ir sutinka, kad gaminiai, kurie „gresia greitai pablogėti arba baigti galioti“. apima visus maisto produktus, nes šių rūšių produktų savybės ir savybės gali keistis ir dėl netinkamo konservavimo. Todėl higienos ir Vartotojų apsaugos sumetimais sutarties atsisakymo teisė galioja tik per B2C platformą įsigytoms prekėms, kurias galima grąžinti Pardavėjui nepažeistus su atitinkama plomba ir grąžinti į rinką be pavojaus sveikatai. vartotojų.

Bet kokia teisė atsisakyti Pirkėjo perkamos šviežios mėsos turi būti laikoma atimta, nes ši sutartis yra susijusi su prekių, pagamintų pagal išmatavimus arba aiškiai individualizuotų, pardavimu. Taip pat dėl ​​produktų pobūdžio (šviežia mėsa) jie negali būti grąžinami, nes tai lemtų negrįžtamą jų gedimą.

Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pristatymo vėlavimą ar nesugebėjimą dėl nenugalimos jėgos arba nenumatytų aplinkybių, kurios gali atsirasti bet kuriame gamybos, perdirbimo ir pristatymo etape.

Pardavėjas nebus atsakingas jokiai šaliai ar trečiajai šaliai už žalą, nuostolius ir išlaidas, patirtas dėl sutarties nevykdymo dėl aukščiau nurodytų priežasčių, pirkėjas turi teisę tik į sumokėtos kainos grąžinimą.

Pirkėjas atlygina Pardavėjui bet kokią atsakomybę, kilusią dėl neteisingų mokesčių dokumentų išrašymo dėl klaidų, susijusių su Pirkėjo pateiktais duomenimis, nes tik jis yra atsakingas už teisingą įterpimą.

Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekės konservavimą, jei ji per nustatytą laiką nepaimama iš sandėlio.

 

b. Pasinaudojimas teise atsisakyti sutarties
B2C Pirkėjas turės teisę pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, vadovaudamasis str. 52 ir kt. Vartotojų kodekso nuostatas, susijusias su tam tikrais gaminiais, išskyrus tuos, kurie išvardyti ankstesniame a punkte, jei po pristatymo jie nebuvo atidaryti arba pakeistos jų plombos.

Tais atvejais, kai yra leidžiama pasinaudoti atsisakymo teise, B2C Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties su Pardavėju dėl bet kokios priežasties, nereikalaujant paaiškinimų ir netaikant netesybų.

Norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, B2C pirkėjas per 14 dienų nuo prekių, kurioms taikomas pirkimo užsakymas, pristatymo dienos turi išsiųsti Bendrovei raštišką pranešimą el. pašto adresu support@foodscovery.com, nurodant temą. „Naudojimasis sutarties atsisakymo teise“, aiškiai pareiškiant savo ketinimą atsisakyti sutarties ir pateikiant šią papildomą informaciją:
. pirkimo užsakymo numeris ir data;
ii. pirkimo užsakymo pristatymo data;
iii. B2C Pirkėjo pavadinimas ir adresas;
iv. B2C Pirkėjo elektroninio pašto ir telefono numerio nurodymas;
v. prekės arba prekių, dėl kurių ketinate pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, kodas.

Atsisakymo teisė taikoma visai įsigytai prekei; todėl, jei prekė sudaryta iš kelių komponentų ar dalių, sutarties atsisakymo teisė negali būti įgyvendinta tik dėl įsigytos prekės dalies.

Bendrovė, gavusi pranešimą apie pasinaudojimą sutarties atsisakymo teise, pradės grąžinimo tvarkymo procedūrą ir apie šios teisės įgyvendinimą informuos Pardavėją, kuris turi nedelsdamas organizuoti prekių atsiėmimą, kad būtų atliktas Jūsų savo lėšomis, paskirdamas konkretų kurjerį arba, susitarus su Bendrove, vieną iš siuntimo partnerių. Tada Bendrovė perduos B2C Pirkėjui nurodymus dėl prekių grąžinimo būdo, kurį numatė Pardavėjas, kuris turi įsikišti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimą Bendrovei dienos.

Pasinaudojus sutarties atsisakymo teise, B2C Pirkėjui bus grąžinta visa grąžintų prekių suma per 14 dienų nuo tos dienos, kurią Bendrovė buvo informuota apie B2C Pirkėjo sprendimą pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, nepažeidžiant Bendrovės teisę sustabdyti pinigų grąžinimą iki faktinio prekių gavimo.

Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudoja B2C pirkėjas

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovės nesugebėjimas įgyvendinti savo teisės veikti prieš Vartotojus, pažeisdamas šias Bendrąsias sąlygas, jokiomis aplinkybėmis nereiškia Bendrovės teisių, įskaitant veiksmus, atsisakymo.

Jei kuri nors šių sąlygų nuostata laikoma negaliojančia, negaliojančia ar dėl kokios nors priežasties neįgyvendinama, tokia sąlyga jokiu būdu neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui ir veiksmingumui.

15. ELEKTRONINIAI RYŠIAI

Visi pranešimai, numatyti ir (arba) leidžiami pagal šias Bendrąsias sąlygas, bus vykdomi elektronine forma, el. paštu arba skelbiant pranešimus ir pranešimus Svetainėje ir (arba) Platformoje, kurioje registruotas vartotojas.

Vartotojai aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad pranešimai, informacija ir kiti pranešimai, kuriuos teikiame elektronine forma, atitinka reikalavimą būti raštu, kaip reikalaujama pagal įstatymus.

16. MŪSŲ KONTAKTAI

Toskanos delikatesai  
Registruota buveinė: Via Castelfalfi Castello 57, Montaione 50050 Florencija (Italija)
P.IVA06694310480

17. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šios Bendrosios sąlygos yra reglamentuojamos ir turi būti aiškinamos pagal Italijos teisę.

Nepažeidžiant atvejo, kai taikomi Įstatyminio dekreto 206/2005 numatyti teisės aktai, kilus ginčams dėl šių Bendrųjų sąlygų aiškinimo ir taikymo arba pažeidimo, susiję ginčai bus perduoti nagrinėti Florencijos teismui, Bendrovė turi registruotą buveinę.

Pagal straipsnius ir jų tikslais. 1341 ir 1342 ir kt. c.c., Vartotojas pareiškia, kad perskaitė ir suprato, todėl aiškiai patvirtina 2 straipsnius (Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai), 3.3 (Registruotų vartotojų kredencialai), 3.4 (Paskyros limitai), 4 (Atsiliepimai, komentarai ir kitas Vartotojo pateiktas turinys), 5 ( Naudojimosi svetaine ir platformomis sąlygos), 5.2 (Pardavėjo įsipareigojimai), 5.3 (Pardavėjo pareiškimai ir garantijos), 6 (Intelektinė nuosavybė), 8 ( Atsakomybės apribojimai), 9 (Kompensacija), 10 (Konfidencialumas), 11 (Trukmė ir rezoliucija), 11.2 ( Įmonės vykdomas paskyros sustabdymas arba panaikinimas), 13 (Elektroniniai ryšiai) ir 17 ( Taikoma teisė ir kompetentingas teismas).[1] Aiškumo dėlei nurodyta, kad „Salumeria Toscana platformoje paskelbta pardavimo kaina“ reiškia galutinę pardavimo kainą, įskaitant taikomas sandorio išlaidas, įskaitant Bendrovei mokėtiną valdymo mokestį.